Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Ook werkt de Inspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Publiek belang

De Nederlandse Arbeidsinspectie zet zich in voor een sociaal en krachtig Nederland, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Dat doen ze op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is. De Inspectie doet dat al dan niet in samenwerking met andere betrokken overheidsinstanties.

Geschiedenis

Rijkstoezicht op de arbeid bestaat al sinds 1890. Ook in die tijd was toezicht op arbeidsomstandigheden noodzakelijk. In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie.