Privacyverklaring Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie is de toezichthouder en opsporingsorganisatie onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Toezicht en opsporing is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, de arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel.

Daarnaast onderzoekt de Nederlandse Arbeidsinspectie de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ze ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van persoonsgebonden budget (pgb)- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Nederlandse Arbeidsinspectie werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Wat zijn persoonsgegevens precies?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Ofwel gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. Binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie worden verschillende categorieën persoonsgegevens verwerkt:

 • (Gevoelige) persoonsgegevens
 • Wettelijk identificatienummer (BSN)
 • Bijzondere persoonsgegevens
 • Strafrechtelijke persoonsgegevens

De Nederlandse Arbeidsinspectie verwerkt uw persoonsgegevens voor taken rond het toezicht en de opsporing gericht op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van arbeid en sociale zekerheid. Daarnaast verwerkt de Nederlandse Arbeidsinspectie persoonsgegevens om invulling te geven aan haar verantwoordelijkheid en verplichtingen als werkgever. Voorbeelden van de gegevens over u die wij zouden kunnen verwerken, zijn uw naam, uw adres of uw kenteken, maar ook gegevens over uw letsel en foto’s daarvan. Voor een volledig overzicht van alle verwerkingen, kunt u kijken in het verwerkingenregister van de rijksoverheid.

Hoe gaat de Nederlandse Arbeidsinspectie om met uw persoonsgegevens?

De vereisten aan bescherming van persoonsgegevens is geregeld in Europese wetgeving: in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in de Richtlijn 2016/680 ‘bescherming persoonsgegevens opsporing en vervolging strafbare feiten’. De AVG is in geheel Europa rechtstreeks van toepassing.  In Nederland hebben we, in aanvulling op de AVG, ook de Uitvoeringswet AVG. Richtlijn 2016/680 is in Nederland uitgewerkt in de Wet politiegegevens. Deze is van toepassing als het om strafrechtelijke onderzoeken gaat.

De Nederlandse Arbeidsinspectie vindt de privacy van u als betrokkene belangrijk. Dit betekent dat de Nederlandse Arbeidsinspectie uw persoonsgegevens alleen verwerkt als daar een wettelijke grondslag voor is en de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is. De verwerking kan noodzakelijk zijn voor een wettelijke taak van de Nederlandse Arbeidsinspectie of wanneer u zelf contact met de Nederlandse Arbeidsinspectie opneemt. Daarnaast kan de Nederlandse Arbeidsinspectie uw gegevens verwerken om uitvoering te geven aan een overeenkomst zoals een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst met een leverancier.  Er worden niet meer persoonsgegevens van u verwerkt dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van die taak.

U deelt onder andere persoonsgegevens met de Nederlandse Arbeidsinspectie wanneer u contact met de organisatie heeft, van haar diensten gebruik maakt of werkzaam bent bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Ook verwerkt de Nederlandse Arbeidsinspectie persoonsgegevens die zij verkrijgt uit bijvoorbeeld basisregistraties, zoals de Basisregistratie Personen (BRP), van andere overheidsinstanties en uit openbare bronnen zoals het Handelsregister. Deze persoonsgegevens heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie nodig, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van uw vraag of voor de uitvoering van de wettelijke taken. De gegevens die de Nederlandse Arbeidsinspectie verkrijgt, worden daarnaast mogelijk gebruikt voor onderzoek en analyse. Met behulp van deze onderzoeken en analyses probeert de Nederlandse Arbeidsinspectie trends en ontwikkelingen op het terrein van arbeid en sociale zekerheid in beeld te krijgen. Voorbeelden zijn “De staat van eerlijk werk” en de “Inspectiebrede risicoanalyse”. Deze analyses dragen bij aan de keuzes die de Nederlandse Arbeidsinspectie maakt voor het inzetten van mensen en middelen op bepaalde thema’s en onderwerpen. Ook kunnen de uitkomsten van deze analyses aanleiding zijn om een strafrechtelijk onderzoek te starten.

Uitwisselen van uw persoonsgegevens

De Nederlandse Arbeidsinspectie deelt op verzoek of volgens afspraak gegevens (inclusief persoonsgegevens) met andere overheidsorganisaties. Dit kunnen zowel andere overheidsorganisaties zijn binnen Nederland of daarbuiten. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag en een samenwerkingsovereenkomst. In die samenwerkingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd over de omgang en beveiliging van uw persoonsgegevens.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij behandelen uw persoonsgegevens conform de Archiefwet. De bewaartermijnen zijn vastgelegd in de Selectielijst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Transparantie omtrent uw persoonsgegevens

Uitgangspunt is dat u als betrokkene wordt geïnformeerd bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer wij de gegevens rechtstreeks van u verkrijgen, wijzen we u daarom op dit privacy statement.

In sommige gevallen beroept de Nederlandse Arbeidsinspectie zich op een uitzondering op deze informatieplicht in het kader van het uitvoeren van een wettelijke taak op het gebied van toezicht, opsporing en handhaving.

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Voorafgaand aan het verzamelen en invoeren maakt de Nederlandse Arbeidsinspectie een risicoanalyse en neemt de noodzakelijke (beveiligings)maatregelen in acht, zodat uw persoonsgegevens altijd passend beveiligd zijn. De Nederlandse Arbeidsinspectie volgt de regelgeving en kaders voor integrale beveiliging, die voor de gehele rijksdienst gelden. Voorbeelden zijn:

 • het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR 2007);
 • het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie (VIR-BI 2013);
 • de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO);
 • het Normenkader Beveiliging Rijkskantoren (NkBR 2.0, 2016).

Welke rol heeft de Functionaris voor de Gegevensbescherming?

De Nederlandse Arbeidsinspectie verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Ook heeft het ministerie van SZW voor de gehele organisatie een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens geldt niet de AVG, maar de Wet politiegegevens. Hiervoor is ook een aparte FG aangewezen, zie hieronder bij ‘Strafrechtelijke onderzoek’.

De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving binnen het ministerie van SZW. Onder haar toezicht staat het belang van burgers en privacy centraal.

Heeft u een algemene vraag over privacy voor de FG? Dan kunt u een brief of email sturen naar de onderstaande postbus of het onderstaande e-mailadres.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Mw. Esther Verhage, Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG
FG@minSZW.nl

Strafrechtelijk onderzoek

Indien uw verzoek betrekking heeft op door de Nederlandse Arbeidsinspectie verwerkte persoonsgegevens rond een strafrechtelijk onderzoek, kunt u uw vraag sturen naar de Functionaris voor de Gegevensbescherming Wet politiegegevens van het ministerie van SZW:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Mr E.B.T. van Vuuren Functionaris voor de Gegevensbescherming Wet politiegegevens
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG
Fgwpg@nlarbeidsinspectie.nl

Welke rechten heeft u als betrokkene?

De AVG en de Wpg kennen verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen) en bieden middelen om de verwerking van hun persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden. Voor u als betrokkene gaat om de volgende rechten:

 • het recht op informatie: de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de verplichting u als betrokkene te informeren over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en waarom.
 • het recht op inzage: dit recht biedt u de mogelijkheid om persoonsgegevens die de Nederlandse Arbeidsinspectie van u verwerkt, in te zien.
 • het recht op rectificatie: dit recht biedt u de mogelijkheid om gegevens die de Nederlandse Arbeidsinspectie van u bezit die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren en/of aan te vullen.
 • het recht op vergetelheid: dit recht biedt u onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om alle gegevens die de Nederlandse Arbeidsinspectie van u heeft te laten verwijderen.
 • het recht op beperking van de verwerking: dit recht biedt u onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door de Nederlandse Arbeidsinspectie tijdelijk stop te laten zetten.
 • het recht om bezwaar te maken: dit recht biedt u, indien de Nederlandse Arbeidsinspectie uw persoonsgegevens verwerkt op grond van een taak van algemeen belang, de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • het recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit): dit recht biedt u, indien de Nederlandse Arbeidsinspectie uw persoonsgegevens verwerkt op grond van een overeenkomst, de mogelijkheid tot overdracht van de gegevens die de Nederlandse Arbeidsinspectie beheert.
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming: dit recht biedt u, indien de geautomatiseerde besluitvorming bij de Nederlandse Arbeidsinspectie rechtsgevolgen voor u of u anderszins in aanzienlijke mate treft, de mogelijkheid hier niet aan onderworpen te worden.

Een uitgebreide uitleg over deze rechten is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van één of meerdere van uw privacyrechten?

Dan kunt u een verzoek indienen door contact op te nemen via ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het contactformulier bij onderwerp ‘AVG verzoek Nederlandse Arbeidsinspectie’ vermelden. De Nederlandse Arbeidsinspectie geeft binnen een maand antwoord op uw verzoek of licht u in over de reden waardoor het langer duurt voordat er inhoudelijk antwoord kan worden gegeven.

Bekijk meer informatie over privacy binnen de Rijksoverheid op rijksoverheid.nl.

Heeft u na contact met de Functionaris voor de Gegevensbescherming nog vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens, of heeft u een klacht? Ga naar autoriteitpersoonsgegevens.nl.