Inspectieresultaten

De Nederlandse Arbeidsinspectie is transparant over haar werkwijze en de resultaten van inspecties.

Alle inspectieresultaten

Ga direct naar de inspectieresultaten Brzo (gevaarlijke stoffen), asbest (asbestverwijdering) en eerlijk werk (Wav, Wml en Waadi).

Wat mag de samenleving verwachten van de Nederlandse Arbeidsinspectie?

Transparantie betekent voor de Nederlandse Arbeidsinspectie dat zij voorspelbaar is: open en eerlijk aangeven wat ze doet (en wat niet) en waarom. Het uitgangspunt hierbij is ‘open, tenzij’. De Nederlandse Arbeidsinspectie is transparant over:

 • de uitkomsten van de risicoanalyses (waar zitten de grootste risico’s voor overtredingen van wet- en regelgeving);
 • de keuzes die de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft gemaakt op basis van risicoanalyses (waar zetten we de beschikbare menskracht in);
 • de manier waarop de Inspectie werkt;
 • de bevindingen van de Nederlandse Arbeidsinspectie (wat wordt er aangetroffen);
 • wat de samenleving mag verwachten van de Nederlandse Arbeidsinspectie (rol en verantwoordelijkheid) en wat de Inspectie verwacht van bedrijven en instellingen.

Verantwoording

Door de inspectieresultaten openbaar te maken laat de Nederlandse Arbeidsinspectie aan maatschappij en politiek zien welke activiteiten ze heeft uitgevoerd en welk effect deze activiteiten hebben. Via de links hieronder zijn branchespecifieke resultaten te vinden.

Wat is al openbaar?

Inspectieresultaten worden openbaar gemaakt op deze website en in verschillende andere communicatiemiddelen. Deze variëren van jaarplan en jaarverslag tot programma-informatie en van de resultaten van individuele inspecties (Brzo, asbest en eerlijk werk) tot nalevingscommunicatie gericht op een groot aantal sectoren. Veel informatie is gekoppeld aan lopende inspectieprogramma’s zoals aankondiging inspectieprojecten, openbare versie programmaplan, programmarapportages en factsheets.

Meer vertrouwen

Door transparant te zijn over de manier van inspecteren en de resultaten wil de Inspectie bijdragen aan een groeiend vertrouwen van maatschappij en politiek in de Nederlandse Arbeidsinspectie als goed functionerende en deskundig toezichthouder.

Wat verwacht de Nederlandse Arbeidsinspectie van werkgevers en werknemers?

De verantwoordelijkheid voor het naleven van de regels ligt primair bij werkgevers en werknemers zelf. Daartoe focust de Nederlandse Arbeidsinspectie op 4 pijlers:

 • Bevorderen naleving
  Het openbaar maken van de resultaten van individuele inspecties werkt preventief.
 • Bevorderen nemen eigen verantwoordelijkheid
  De Nederlandse Arbeidsinspectie biedt bedrijven, instellingen en organisaties  verschillende communicatietools en –middelen om wet- en regelgeving toegankelijk te maken en na te leven.
 • Bevorderen samenwerking
  De Nederlandse Arbeidsinspectie werkt veel samen met andere overheden, toezichthouders en partijen om zo meer effect te bereiken.
 • Bevorderen effectief toezicht
  Het meten, het transparant maken en actief delen van de resultaten en effecten van de toezichtactiviteiten van de Nederlandse Arbeidsinspectie draagt bij aan het inzicht in de effectiviteit van interventies.

Bevorderen naleving

De Nederlandse Arbeidsinspectie verwacht dat van het bekendmaken van de resultaten van individuele inspecties een preventieve werking uitgaat. Een werkgever wil op het internet liever gekoppeld zijn aan het oordeel ‘geen overtreding’ dan aan ‘overtreding’. Bij beursgenoteerde, grote en bekende bedrijven en publieke instellingen is dit effect naar verwachting groter dan bij de kleine regionaal georiënteerde bedrijven en instellingen. Ook de wetenschap dat de gepubliceerde gegevens gebruikt kunnen worden door afnemers (consumenten, opdrachtgevers), aandelenhandelaars en toekomstige werknemers moet bedrijven motiveren om de wet na te leven. 

Bevorderen nemen eigen verantwoordelijkheid

De Nederlandse Arbeidsinspectie stimuleert het nemen van die eigen verantwoordelijkheid door wet- en regelgeving toegankelijk te maken via nalevingscommunicatie. Dat doet ze bijvoorbeeld door het op internet zelfinspectietools aan te bieden waarmee bedrijven zelf kunnen controleren of zij aan de wet- en regelgeving voldoen. Aan de andere kant wordt met de openbare inspectieresultaten gestimuleerd dat klanten de voorkeur geven aan bedrijven en instellingen waar geen overtredingen zijn geconstateerd. Bovendien stimuleert het openbaar maken dat organisaties die het bestuur controleren - zoals gemeenteraden en medezeggenschapsorganen - met die informatie bij hun bestuur aandringen op betere naleving waar dat nodig is.

Bevorderen samenwerking

Samenwerking met andere overheden, toezichthouders en partijen in het veld levert in de praktijk een duidelijke meerwaarde op. De Nederlandse Arbeidsinspectie maakt daarom actief gebruik van de infrastructuur van onze samenleving, door samenwerking te zoeken met onder andere brancheorganisaties, koepels, vakverenigingen en branche-instituten. Door met hen ervaringen en plannen te delen kunnen er makkelijker afspraken worden gemaakt over samenwerking. Daarnaast worden deze partijen zo ook gestimuleerd om activiteiten te organiseren. Samenwerkingspartners worden verder gevraagd relevante signalen over mogelijke overtredingen, misstanden en notoire overtreders aan de Inspectie door te geven.

Bevorderen effectief toezicht

De Nederlandse Arbeidsinspectie wil maximaal effect hebben met haar toezichtactiviteiten. Daartoe zet ze bij haar optreden een mix van instrumenten in zoals voorlichting, inspecties, onderzoeken, waarschuwingen en boetes. Het meten en het transparant maken van de effecten hiervan draagt bij aan het inzicht in de effectiviteit van interventies. Door deze inzichten te delen met (potentiële) samenwerkingspartners en andere toezichthouders wil de Inspectie een bijdrage leveren aan het steeds effectiever worden van het toezicht.