Taken

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het terrein van arbeid. Verder spoort de Inspectie fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen op. Op het werkveld van Sociale Zaken en Werkgelegenheid signaleert ze ontwikkelingen en risico's en meldt deze aan belanghebbende partijen.

Toezicht houden

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van de volgende wetten en regelingen:

  • de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (ter bestrijding van illegale arbeid, ontduiking van het minimumloon, arbeidsuitbuiting, malafide arbeidsbemiddeling en andere vormen van arbeidsmarktfraude).
  • de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet (ter bevordering van veilige en gezonde werkomstandigheden en werk- en rusttijden voor werknemers).
  • het Besluit risico's zware ongevallen en de Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ter beperking van de risico’s voor werknemers en de omgeving van bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen).
  • de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)
  • de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
  • de Kernenergiewet ter bescherming van werknemers tegen stralingsrisico’s.
  • een aantal Warenwetbesluiten voor wat betreft de veiligheid van producten voor de professionele markt.
  • de Wet op de economische delicten.
  • de naleving van cao's.

Opsporen

Tot de taken van de Inspectie behoort het opsporen van bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en grootschalige fraude op het gebied van de sociale zekerheid. De opsporing door de Inspectie wordt aangestuurd door het Openbaar Ministerie.

Signaleren

De Nederlandse Arbeidsinspectie meldt signalen over ontwikkelingen en risico’s op het werkveld van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan belanghebbende partijen.