Klacht over een medewerker van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Ik heb een klacht over de werkwijze van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Wat nu?

Medewerkers van Nederlandse Arbeidsinspectie hebben zich te houden aan de rijksbrede gedragscode en interne handhavingsinstructies. Ondanks deze maatregelen kan het voorkomen dat u vindt dat u niet correct bent behandeld. U kunt dan een klacht indienen via het online contactformulier, telefonisch of per brief. Ons telefoonnummer en postadres vindt u op onze contactpagina.

Hoe wordt uw klacht behandeld?

  1. De teammanager van de betreffende medewerker neemt zo snel mogelijk telefonisch contact met u op.
  2. U legt uit wat er is gebeurd. De teammanager gaat in op uw klacht en licht zo nodig de werkwijze van de Nederlandse Arbeidsinspectie toe. Dit kan voldoende zijn om er samen uit te komen.
  3. Als de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, ontvangt u schriftelijk de gemaakte afspraken.
  4. Als het  (telefoon)gesprek niet leidt tot tevredenheid, krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Het doel van een hoorzitting is om vast te stellen wat er is gebeurd. Tijdens een hoorzitting kunnen u en de beklaagde medewerker hun verhaal doen. U kunt van uw recht te worden gehoord, afzien. Als u wel van uw recht gebruik maakt, kunt u zich laten vergezellen door bijvoorbeeld een familielid of advocaat.
  5. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. U krijgt een week de tijd om te reageren op eventuele onjuistheden.
  6. Vervolgens vormt de directeur een eindoordeel en beslist over de klacht. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.
  7. Als u het niet eens bent met de beslissing, is er geen beroep mogelijk. U kunt wel binnen een jaar een verzoekschrift indienen bij de Nationale Ombudsman. De Ombudsman zal dan onderzoeken of de Nederlandse Arbeidsinspectie uw klacht zorgvuldig heeft onderzocht.

Voor het onderzoeken van de klacht staat een termijn van 6 weken. Deze kan eenmalig worden verlengd met 4 weken. Als u ermee instemt, kan de termijn nogmaals worden verlengd.