Boete

Een (bestuurlijke) boete is een geldstraf, die een bestuursorgaan kan opleggen als een toezichthouder, zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie, heeft vastgesteld dat bepaalde wettelijke voorschriften zijn overtreden. Als een toezichthoudende inspecteur constateert dat sprake is van een overtreding waarvoor een boete kan worden opgelegd, maakt hij een boeterapport op en stuurt dat aan de zogenoemde boeteoplegger van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Deze boeteoplegger beoordeelt vervolgens of inderdaad sprake is van beboetbare gedragingen en, indien dat het geval is, stelt een boetebeschikking op.

Voorbeelden

Voorbeelden van overtredingen waarvoor een boete kan worden opgelegd zijn:

 • Een werkgever houdt geen toezicht op het gebruik van noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Een werknemer beschikt niet over de juiste bevoegdheden of kwalificaties om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.
 • Werknemers werken langer dan wettelijk is toegestaan en/of krijgen onvoldoende rusttijd.
 • Een werkgever verzuimt een wettelijke verplichte melding te doen aan de Nederlandse Arbeidsinspectie over bij voorbeeld een voorgenomen asbestsloop of een meldingsplichtig arbeidsongeval.
 • Een werkgever laat een of meer ‘vreemdelingen’ zonder de vereiste tewerkstellingsvergunning voor zich werken;
 • Een werkgever betaalt zijn werknemers minder dan het voor hen geldende wettelijk minimumloon of betaalt te weinig minimumvakantiebijslag.

Toepassing boete

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan werkgevers een boete opleggen bij overtreding van de volgende wetten en regelingen:

 • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
 • Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo)
 • Arbeidstijdenwet (Atw)
 • Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
 • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml)
 • Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)
 • Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)
 • Warenwet

NB Ook werknemers kunnen een boete krijgen als zij zich niet aan de voor hen geldende regels in de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet arbeid vreemdelingen houden.