Boetebedragen bij overtreden Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Werkgevers mogen werknemers met een andere nationaliteit dan de Nederlandse nationaliteit voor zich laten werken als aan de Wet arbeid vreemdelingen is voldaan. De werkgever is verplicht te controleren of zijn werknemers in Nederland mogen werken. Een werkgever die een buitenlandse werknemer zonder de vereiste tewerkstellingsvergunning (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) voor zich laat werken, riskeert een boete.

Boete per werknemer

De boete voor een werkgever die een vreemdeling in Nederland arbeid laat verrichten zonder tewerkstellingsvergunning of zonder dat een vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde vergunning voor werkzaamheden bij die werkgever, bedraagt €8.000 per illegaal tewerkgestelde werknemer. Bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding van de Wav binnen vijf jaar, kan de boete worden verhoogd met 50%, 100% of 200%. Een soortgelijke overtredingen is een overtreding van artikel 15a Wav.

Ernstige overtreding

Bij ernstige overtredingen kan er ingeval van herhaling van (soortgelijke) overtredingen tot preventieve stillegging van een onderneming worden overgegaan. Een ernstige overtreding op grond van de Wav is een overtreding waarbij 20 illegaal tewerkgestelde werknemers of meer zijn betrokken.

Verlaagde boete voor natuurlijke personen

Natuurlijke personen die werknemers illegaal werk laten werken, betalen een lagere boete. De boete is dan €4.000 per illegaal tewerkgestelde werknemer. Ook in het geval van natuurlijke personen kan bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding van de Wav binnen vijf jaar, de boete worden verhoogd met 50%, 100% of 200%.

Omstandigheden en redenen om de boete te verhogen of te verminderen

In de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2020 zijn situaties opgenomen op grond waarvan de boete met 50% verhoogd wordt. Ook kan op grond van deze Beleidsregel en hierin vermelde specifieke situaties de boete worden gematigd (=verminderd) met 25%, 50% of 75%.

Overige overtredingen binnen de Wav

Verder kunnen werkgevers een boete krijgen voor de volgende overtredingen van de Wav:

  • Artikel 2a: de werkgever meldt niet of niet tijdig (schriftelijk) de arbeid die door een buitenlandse werknemer in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening verricht wordt (ten minste 2 dagen voordat de arbeid begint).
  • Artikel 15, eerste lid: de werkgever zendt niet of niet tijdig een afschrift van het identiteitsdocument van een buitenlandse werknemer door aan een andere werkgever bij wie deze feitelijk arbeid gaat verrichten. Deze verplichting geldt niet voor EER-onderdanen voor wie het vrij verkeer van werknemers van toepassing is.
  • Artikel 15, tweede lid: de inlenende werkgever stelt niet of onvoldoende de identiteit van de buitenlandse werknemer vast op basis van het door de uitlenende werkgever ontvangen afschrift van het identiteitsdocument. Deze verplichting geldt niet voor EER-onderdanen voor wie het vrij verkeer van werknemers van toepassing is.
  • Artikel 15, vierde lid: de werkgever bewaart het afschrift niet tenminste 5 jaar na beëindiging van de arbeid door de buitenlandse werknemer.
  • Artikel 15a: de werkgever voldoet niet binnen 48 uur aan de vordering ter vaststelling van de identiteit van de aangetroffen arbeidskracht.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de hoogte van een boete raden wij u aan de Beleidsregel boeteoplegging Wav te raadplegen.