Boetebedragen bij overtreden Wet arbeid vreemdelingen

Werkgevers mogen arbeidskrachten met een andere nationaliteit dan de Nederlandse nationaliteit voor zich laten werken als aan de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is voldaan. De werkgever is verplicht te controleren of zijn arbeidskrachten in Nederland mogen werken. Een werkgever die een buitenlandse arbeidskracht zonder de vereiste tewerkstellingsvergunning (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) voor zich laat werken, riskeert een boete.

Boete per arbeidskracht

De boete voor een werkgever die een vreemdeling in Nederland arbeid laat verrichten zonder tewerkstellingsvergunning of zonder dat een vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) bij die werkgever, bedraagt € 8.000 per illegaal tewerkgestelde werknemer. Bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding van de Wav binnen 5 jaar, kan de boete worden verhoogd met 50 procent, 100 procent of 200 procent. Een soortgelijke overtredingen is een overtreding van artikel 15a van de Wav.

Verlaagde boete voor natuurlijke personen

Natuurlijke personen die arbeidskrachten illegaal werk laten verrichten kunnen een boete tussen € 2.000 en € 4.000 per illegaal tewerkgestelde arbeidskracht krijgen. Ook in het geval van natuurlijke personen kan bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding van de Wav binnen 5 jaar, de boete worden verhoogd met 50 procent, 100 procent of 200 procent.

Meer informatie

Voor meer informatie over de hoogte van een boete kunt u de Beleidsregel boeteoplegging Wav raadplegen. In de Korte uitleg Handhavingsbeleid Wet arbeid vreemdelingen (Wav) leest u meer over het handhavingsbeleid van de Nederlandse Arbeidsinspectie.