Wet arbeid vreemdelingen

In de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) staan de regels voor het laten werken van mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit: ‘vreemdelingen’.

Werken in Nederland is vrij toegestaan voor mensen met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van 1 van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. De EER omvat de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor deze landen geldt vrij verkeer van werkenden.

De Wav verbiedt werkgevers en particulieren om buitenlandse arbeidskrachten die geen vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt, zonder geldige tewerkstellingsvergunning (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) voor zich te laten werken. 

Boetes en sancties

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of de Wav wordt nageleefd door de werkgever(s). Als ergens in de keten van werkgevers de Wav wordt overtreden, kan de Arbeidsinspectie boetes en sancties opleggen.

Hier leest u meer over de boetebedragen en het handhavingsbeleid van de Nederlandse Arbeidsinspectie.