Inhuur van buitenlands personeel

Werkgevers die buitenlands personeel in dienst nemen, inhuren of inlenen via een intermediair (zoals uitzendbureaus, loonbedrijven, schoonmaakbedrijven of onderaannemers), zijn werkgever in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

Meer dan 1 werkgever

De definitie van het begrip 'werkgever binnen de werkingssfeer van de Wet arbeid vreemdelingen' is ruimer dan de civielrechtelijke definitie van het begrip werkgever. Iemand die personeel inhuurt, wordt gezien als een werkgever en draagt daarmee de verantwoordelijkheid van een werkgever. Een buitenlandse werknemer die wordt ingehuurd, kan dus meer dan 1 werkgever hebben, namelijk: de intermediair en degene die hem/haar inhuurt. Hetzelfde geldt voor opdrachtgevers en (onder)aannemers.

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor de juiste naleving van de Wav. Aan elke werkgever kan dan ook een boete of sanctie worden opgelegd als ergens in de keten van werkgevers de Wav wordt overtreden. Hier leest u meer over de boetebedragen en het handhavingsbeleid van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Verantwoordelijkheden van de werkgever

Elke werkgever, van (hoofd)opdrachtgever tot (onder)aannemer en van uitzendbureau tot inlener, is verantwoordelijk voor de juiste naleving van de Wet arbeid vreemdelingen. De werkgever moet bijvoorbeeld beschikken over een geldige werkvergunning (tenzij de intermediair hier al aantoonbaar over beschikt) en de identiteit van de werknemer controleren.

Intermediair controleren

Een werkgever die via een intermediair een arbeidskracht inhuurt, moet daarnaast nagaan of de intermediair als zodanig in het handelsregister van de Kamers van Koophandel staat geregistreerd. Dat kan met de zogeheten Waadi-check. Als dit niet het geval is, riskeren de inlener en de intermediair ieder op grond van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs een boete die afhankelijk is van het aantal ter beschikking gestelde arbeidskrachten.

Overige verplichtingen

Verder is de werkgever ervoor verantwoordelijk dat een buitenlandse werknemer die hij inleent, minstens het minimumloon ontvangt. Als feitelijk werkgever moet hij ook zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Als een uitzendbureau of onderaannemer in gebreke blijft bij het afdragen van premies en belastingen, kunnen deze in bepaalde gevallen op de feitelijke werkgever worden verhaald.