Boetebedragen bij overtreden Wet minimumloon (Wml)

Werkgevers moeten voldoen aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Als een werkgever een werknemer minder betaalt dan het minimumloon en/of geen of te weinig vakantiebijslag betaalt, dan riskeert de werkgever een boete. Daarnaast gelden er verplichtingen voor de wijze van betalen van het loon, het overleggen van de administratie ten aanzien van loonbetalingen en restricties op het gebied van inhoudingen op het loon.

Boetes voor werkgevers bij onderbetaling

Als een werkgever zijn werknemers onderbetaalt, krijgt hij per werknemer een bestuurlijke boete. De hoogte van de boete hangt af van de duur en het percentage van onderbetaling. Het laagste boetenormbedrag is € 500, het hoogste € 10.000.

Boetes bij geen/te weinig vakantiebijslag

Betaalt een werkgever zijn werknemers geen vakantiebijslag of een vakantiebijslag die minder is dan 8 procent van het minimumloon, dan bedraagt het boetenormbedrag minimaal € 250 en maximaal € 2.000. De boetebedragen zijn afhankelijk van het percentage van de onderbetaling.

Dwangsom bij niet (op tijd) betalen achterstallig loon en/of achterstallige vakantiebijslag

De werkgever wordt bij constatering van een onderbetaling van het loon en/of de vakantiebijslag door de inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie, schriftelijk op de hoogte gebracht. De werkgever moet binnen vier weken na dagtekening van deze brief het achterstallige loon en/of de achterstallige vakantiebijslag aan de werknemer(s) betalen. Doet hij dat niet, dan kan de werkgever een dwangsom krijgen van maximaal € 500 per werknemer voor elke dag dat het achterstallige loon en/of de achterstallige vakantiebijslag niet is betaald. Het maximale bedrag dat een werkgever per werknemer aan dwangsom kan worden opgelegd, bedraagt € 40.000. Deze dwangsom vervangt niet de plicht tot nabetaling van het loon.

Boetes voor werkgever bij niet-girale/contante betaling

Het is niet toegestaan om het minimumloon contant uit te betalen. Als een werkgever het minimumloon niet giraal uitbetaalt, krijgt hij per werknemer een bestuurlijke boete. De hoogte van de boete hangt af van de duur van de overtreding. Het laagste boetebedrag is € 500, het hoogste € 1.250.

Boetes bij het niet of niet tijdig overleggen van gevorderde bescheiden

Als de Inspectie de werkgever vordert bescheiden over een bepaalde periode te overleggen, waaruit blijkt welk loon en vakantiebijslag is voldaan aan de werknemer(s) en hoeveel uren door hen is gewerkt, moet de werkgever deze bescheiden binnen de gestelde termijn aanleveren. Doet hij dat niet, dan kan de Inspectie een hoge boete van € 12.000 per werknemer opleggen.

Ernstige overtredingen

Bij ernstige overtredingen kan er in geval van herhaling van (soortgelijke) overtredingen tot preventieve stillegging van een onderneming worden overgegaan.

Ernstige overtredingen op grond van de Wml zijn:

  • Overtredingen door niet of niet tijdig overleggen van gevorderde bescheiden;
  • 25 procent of meer onderbetaling van het minimumloon of vakantiebijslag bij meer dan 20 werknemers 
  • 50 procent of meer onderbetaling van het minimumloon of vakantiebijslag

Herhaling/recidive van de overtreding

Als er sprake is van herhaling van een overtreding (recidive) kan er na een derde (soortgelijke) overtreding ook tot preventieve stillegging over worden gaan. Ook kan de boete worden verhoogd bij herhaling van een overtreding. Een preventieve stillegging kan door een daadwerkelijke stilleging worden gevolgd. Overtreding van deze stillegging wordt strafrechtelijk vervolgd.

Verlaagde boetes voor natuurlijke personen

In geval van een natuurlijk persoon wordt de boete verlaagd met 50 procent.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de mogelijke hoogte van een boete raden wij u aan de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wml te raadplegen.