Boeteprocedure

Constateert de Nederlandse Arbeidsinspectie een overtreding? Of is een eerder geconstateerde overtreding niet opgeheven na een waarschuwing? Dan kan een boete en/of een dwangsom worden opgelegd. Hieronder vindt u de procedure die dan volgt.

Boeterapport

Als een inspecteur een overtreding constateert, maakt deze een boeterapport op. Hierin staat welke overtredingen een bedrijf volgens de inspecteur heeft begaan. De inspecteur stuurt het boeterapport na afronding naar de boeteoplegger van de afdeling Boete, Dwangsom en Inning (BDI) van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Tegelijkertijd ontvangt het bedrijf een kopie van het boeterapport.

Kennisgeving boete

Het boeterapport wordt vervolgens beoordeeld. Is de overtreding bewezen? Dan kan een bedrijf een boete opgelegd krijgen. Een bedrijf krijgt dan eerst een ‘kennisgeving boete’. Hierin staat het voornemen om een boete op te leggen, het voorgenomen boetebedrag en een omschrijving van de overtreding. Voor elke soort overtreding is een ‘boetenormbedrag’ vastgesteld. Dit is het uitgangspunt voor de bepaling van de hoogte van de boete.

Blijkt dat er geen overtreding is begaan? Of zijn er andere redenen om geen boete op te leggen? Dan ontvangt het bedrijf hier ook bericht van.

Zienswijze

Een bedrijf kan binnen 15 dagen op de kennisgeving boete reageren. De reactie wordt zienswijze genoemd. In de zienswijze kan bijvoorbeeld worden aangegeven waarom een bedrijf het niet eens is met de boete, waarom de overtreding niet verwijtbaar is, of waarom de boete niet betaald kan worden. Er kunnen omstandigheden zijn op grond waarvan de boete kan worden verlaagd. Wordt er geen zienswijze ingediend? Dan heeft dit verder geen gevolgen voor het recht om in bezwaar en (hoger) beroep te gaan.

Boetebeschikking

Nadat de termijn voor het indienen van de zienswijze is verstreken, ontvangt een bedrijf een boetebeschikking. Hierin staat of een bedrijf wel of geen boete krijgt en áls een bedrijf een boete krijgt, hoe hoog die boete is. Is er een zienswijze ingediend? Dan wordt daarop gereageerd in de boetebeschikking. Mogelijk leidt de zienswijze tot een ander boetebedrag. Een bedrijf kan bezwaar maken tegen de boetebeschikking. De boete moet wél binnen de betalingstermijn worden betaald. Het indienen van bezwaar en hoger beroep schort de betalingsverplichting namelijk niet op.

Betalen, aanmanen en invorderen

Heeft een bedrijf een boete gekregen? Dan moet de betaling vóór de vervaldatum op de rekening van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zijn gestort. Het rekeningnummer staat rechts bovenaan in het betaalverzoek van het CJIB, onder 'Bestuurlijke Boete'.

Let op: een bedrijf moet de boete tijdig overmaken. Een bank heeft namelijk tijd nodig om de overboeking te verwerken.

Algemene vragen over de betaling? Neem contact op met het CJIB, Afdeling Overheidsincasso, via telefoonnummer 058 - 234 2075 of ga naar CJIB.nl/contact.

Is de boete op de vervaldatum niet bijgeschreven op de rekening van het CJIB? Dan krijgt het bedrijf een aanmaning. De boete wordt dan verhoogd met de kosten van de aanmaning. Als de boete ook na een aanmaning nog niet voor de nieuwe vervaldatum is betaald, wordt de boete per dwangbevel ingevorderd. Hiervoor schakelt het CJIB een deurwaarder in. De kosten hiervan zijn voor rekening van het bedrijf. Het totale resterende bedrag van de boete wordt dan direct opeisbaar en een eventueel recht op betaling in termijnen vervalt.

Betalingsregeling

Een bedrijf kan onder bepaalde voorwaarden een betalingsregeling treffen. Bij het indienen van de zienswijze kan een bedrijf al duidelijk maken dat de boete niet direct of niet volledig betaald kan worden. Ook nadat de boetebeschikking is toegezonden, kan een bedrijf nog een betalingsregeling treffen.

Bezwaar maken

Is een bedrijf het niet eens met de boete? Dan kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen 6 weken na de datum van de boetebeschikking. Dit kan op 2 manieren:

Contactgegevens
E-mail of post Contactgegevens
E-mail E-mailadres: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl
Let op: het bezwaarschrift moet eerst met de hand worden ondertekend voordat deze wordt ingescand en opgeslagen als pdf. De pdf moet vervolgens als bijlage worden toegevoegd.
Post De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
t.a.v. Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden
Bureau Ondersteuning
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van:

 • de naam en het adres van de indiener (degene die bezwaar maakt);
 • een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht. Met een vermelding van de datum en het referentienummer. Het referentienummer staat op de eerste pagina van de beschikking onder ‘Onze referentie’;
 • de gronden (redenen) van uw bezwaar.

Hoorzitting

 • In de week na het indienen van het bezwaarschrift krijgt het bedrijf een ontvangstbevestiging. In die bevestiging wordt ook gevraagd of het bedrijf gehoord wil worden. Dit kan ‘in persoon’, via videoverbinding of telefonisch. Een hoorzitting is niet verplicht.
 • De hoorzitting vindt meestal plaats in de 4e week na de datum van ontvangst van het bezwaarschrift.
 • De hoorzitting vindt plaats in Den Haag.
 • Stelt het bedrijf geen prijs op een hoorzitting? Dan volgt een beslissing op basis van de beschikbare stukken.

Beslissing op bezwaar

In de beslissing op het bezwaar wordt de boetebeschikking heroverwogen. Er zijn 3 mogelijke uitkomsten:

 • de boete blijft gelijk;
 • de boete wordt verlaagd;
 • de boete wordt ingetrokken.

Is een bedrijf het niet eens met de beslissing op bezwaar? Dan kan het bedrijf in hoger beroep gaan bij de bestuursrechter. Let op: de boete moet wél meteen betaald worden (meer informatie onder 'Betalen, aanmanen en vorderen' op deze pagina). Wordt de boete verlaagd of ingetrokken en heeft een bedrijf de boete al betaald? Dan krijgt dit bedrijf het betaalde bedrag terug, vermeerderd met de wettelijke rente. Hieronder volgen de beslistermijnen:

 • De beslissing op het bezwaarschrift volgt binnen 12 weken na afloop van de bezwaartermijn.
 • Is er geen beslissing binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn? Dan wordt de afhandeling van de beslissing met 6 weken opgeschoven. Het bedrijf ontvangt hierover een brief.
 • Is het niet mogelijk om binnen 12 weken te beslissen? Dan wordt de beslissing alleen met toestemming van het bedrijf opnieuw schriftelijk verdaagd.

Beroep bij de rechter

Wordt het bezwaar afgewezen en is een bedrijf het hiermee niet eens? Dan kan er beroep worden aangetekend bij de rechtbank, sector Bestuursrecht. Dit moet ingediend worden binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing op het bezwaarschrift aan een bedrijf bekend is gemaakt. In de beslissing staat bij welke rechtbank dit beroep kan worden ingediend. Hiervoor moet 'griffierecht' worden betaald. De actuele hoogte van het griffierecht is te vinden op de website rechtspraak.nl.

Hoger beroep bij de Raad van State

Is een bedrijf het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter? Dan kan hoger beroep aangetekend worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hoger beroep moet ingediend worden binnen 6 weken na de dag waarop de uitspraak door de rechtbank is gedaan. Ook hiervoor moet 'griffierecht' betaald worden.

Is de minister/staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter? Dan kan deze ook hoger beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.