Betalingsregeling en/of matiging boete

Als uw financiële situatie zodanig is dat u een boete niet direct kunt betalen, bijvoorbeeld door de recente coronacrisis, dan kunt u een beroep doen op een verminderde draagkracht. Draagkracht is het totaal aan middelen dat u beschikbaar heeft om de boete te betalen. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan bij vaststelling van verminderde draagkracht besluiten de boete te matigen.

U moet hiervoor zelf aanvoeren en onderbouwen dat uw draagkracht onvoldoende is. Hiervoor vult u een vragenlijst voor de bepaling van de draagkracht in dat u met bewijsstukken instuurt, zie verderop op deze pagina stap 1 bij het Stappenplan. Het is belangrijk dat u bij het invullen van deze vragenlijst onder andere de financiële situatie over de afgelopen 3 jaar weergeeft.

Daarbij vormt het uitbreken van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen een bijzondere situatie. Om die reden is het van belang dat u bij het invullen van de vragenlijst (naast de gegevens over de periode van 3 jaar) ook een financiële onderbouwing geeft over de tot nu toe verlopen periode van dit jaar. Wij willen namelijk graag een zo volledig mogelijk beeld van het effect dat de maatregelen rond het coronavirus op de financiële situatie van uw onderneming heeft (gehad) en welke gevolgen mogelijk nog doorwerken in de toekomst. Om die reden ontvangen wij ook graag de onderbouwde prognoses over de financiële situatie van uw onderneming voor de komende jaren. Aan de hand hiervan beoordeelt de Nederlandse Arbeidsinspectie of u een betalingsregeling krijgt aangeboden en of de boete (eventueel) gematigd moet worden.

De mogelijkheden samengevat

De mogelijkheden van betalingsregeling en matiging zijn in een overzichtsschema weergegeven.

Een boete wordt in beginsel niet gematigd wanneer:

  • een faillissement ook zonder een boete onafwendbaar is;
  • u al in staat van faillissement verkeert;
  • u in een (minnelijke) schuldsaneringsregeling zit.

In verband met de evenredigheidstoets zal per individuele zaak worden beoordeeld of een boete ondanks de hiervoor genoemde omstandigheden zal worden gematigd.
Als u eerder eenzelfde of soortgelijke overtreding heeft begaan (recidive) wordt in beginsel ook niet gematigd en kent de betalingsregeling in beginsel een maximale duur van drie maanden.

Stappenplan

Om uw betalingscapaciteit te bepalen, hanteert de Nederlandse Arbeidsinspectie het volgende stappenplan:

Stap 1: het beroep op verminderde draagkracht en het bewijzen ervan

U moet de vragenlijst voor de bepaling van de draagkracht, die op uw situatie van toepassing is invullen en samen met de benodigde bewijsmiddelen insturen:

Let op: Er worden voorwaarden aan de bewijsstukken gesteld. Deze staan in de vragenlijst vermeld. Als de stukken niet aan de vereisten voldoen, dan heeft u uw beroep op verminderde draagkracht niet voldoende onderbouwd en kan geen matiging worden verleend. Wel kan dan in sommige gevallen een betalingsregeling aangeboden worden.

Stap 2: het vermogen

Aan de hand van de stukken wordt eerst gekeken naar uw vermogen, met uitzondering van de woning (van een natuurlijk persoon) of het bedrijfspand (van een rechtspersoon). Van beperkte draagkracht is geen sprake als de waarde van het vermogen hoger is dan de boete. Matiging van de boete en een langlopende betalingsregeling zijn in dergelijke gevallen niet mogelijk. Wel kan dan een kortlopende betalingsregeling van drie maanden worden aangeboden, om u in de gelegenheid te stellen vermogensbestanddelen vrij te maken.

Stap 3: het inkomen

Het inkomen dat u ontvangt wordt bekeken wanneer het vermogen, zoals bepaald bij stap 2, niet voldoende is om de boete te betalen. Onder inkomen valt bijvoorbeeld: salaris, uitkeringen, bedrijfswinst en dividend. Bij natuurlijke personen wordt alleen het deel van het inkomen betrokken dat meer is dan 100% van de bijstandsnorm.
Als het totale vermogen en inkomen hoger is dan het boetebedrag, wordt de boete niet gematigd. Wel kan dan een (langlopende) betalingsregeling (maximaal tien jaar) aan de orde zijn, afhankelijk van het individuele geval.

Stap 4: overwaarde op woning of bedrijfspand

Als het totaal aan vermogen en inkomen niet voldoende is om de boete te betalen, wordt ook de eventuele overwaarde van uw woning of bedrijfspand bij de draagkracht opgeteld. Bij het vermogen en het inkomen wordt dan 75% van de overwaarde opgeteld. Als dat bij elkaar voldoende is om de boete te betalen, dan wordt de boete niet gematigd. Wel kan een betalingsregeling van maximaal tien jaar aan de orde zijn.

Stap 5: boete hoger dan de draagkracht: matiging van de boete en/of een betalingsregeling

De boete wordt gematigd als het totaal aan vermogen (stap 2), inkomen (stap 3) en de overwaarde op woning en/of bedrijfspand (stap 4) nog steeds ontoereikend is om de boete gespreid over meerdere jaren te kunnen betalen. De boete wordt, afhankelijk van de hoogte gematigd tot het totaal berekende draagkrachtbedrag. Daarbij wordt ook een variabele ondergrens gehanteerd. Dit bedrag mag u dan in termijnen betalen.

De betalingsregeling heeft afhankelijk van de individuele omstandigheden, de hoogte van de boete en de aflossingscapaciteit een maximale duur van 120 maanden (10 jaar). Het aflossingsbedrag wordt berekend aan de hand van de betalingscapaciteit, maar is nooit lager dan €50 per maand voor natuurlijke personen en €100 per maand voor rechtspersonen. Als deze bedragen niet voor u zijn op te brengen, dan zal iedere financiële tegenslag hoogstwaarschijnlijk tot een faillissement leiden. In die gevallen wordt de boete, zoals hierboven aangegeven, in beginsel niet gematigd.

Adressering

U kunt een verzoek om een betalingsregeling en/of matiging van de boete schriftelijk aanvragen.

Als u alleen een betalingsregeling wilt aanvragen, stuur dan de stukken naar het e-mailadres of per post naar:

Nederlandse Arbeidsinspectie
Afdeling Boete, Dwangsom en Inning
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Als u het verzoek om een betalingsregeling en/of matiging tegelijk met uw zienswijze of bezwaarschrift indient, dan moet u het verzoek sturen naar het adres dat wordt genoemd in de brief waarop u reageert.

Vermeld ons kenmerk

In uw brief moet u altijd het referentienummer van de door u ontvangen kennisgeving of beschikking inzake boete vermelden. Dit nummer vindt u op de eerste pagina van de brief, onder 'Onze referentie'.

U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord of u voor een betalingsregeling in aanmerking komt.

Vragen? Neem contact op

Heeft u nog vragen met betrekking tot betalingsregelingen en/of draagkracht, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Inning via ons algemene nummer 0800-5151.

Heeft u algemene vragen over de boeteoplegging, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon in de aan u toegezonden brief.

NB Betaal de boete binnen de opgelegde termijn!

Het voeren van correspondentie met de Nederlandse Arbeidsinspectie of het CJIB nadat een boete is opgelegd, betekent niet dat de betalingsverplichting wordt opgeschort. U moet de boete binnen de opgelegde termijn voldoen.