Boetebedragen bij overtredingen Arbeidstijdenwet (Atw)

In de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit staat hoe lang een werknemer per dag en per week mag werken en wanneer de werknemer recht heeft op pauze of rusttijd. De werkgever is verantwoordelijk voor de naleving van deze regels. Als de werknemer niet conform deze regels werkt, riskeert de werkgever een boete.

Een boete wordt berekend per persoon en per dag en het boetenormbedrag bedraagt €200.

Arbeids- en rusttijdenregistratie

Een werkgever moet een deugdelijke registratie van de arbeids- en rusttijden van zijn werknemers voeren. Doet hij dit niet, dan riskeert de werkgever een boete.

Het boetenormbedrag bedraagt €10.000.

Het verbod van kinderarbeid

De Arbeidstijdenwet bepaalt dat kinderen in principe niet morgen werken. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Indien blijkt dat het verbod van kinderarbeid is overtreden riskeert de werkgever en de ouder/voogd een boete.

Een boete wordt berekend per persoon en per dag en het boetenormbedrag bedraagt minimaal €1.000 en maximaal €2.000.

Voor een ouder/voogd geldt als uitgangspunt voor de berekening van de op te leggen boete 0,25 maal het boetenormbedrag.

Berekening van een boete

Op grond van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2013  wordt de hoogte van de boete bepaald.

Bedrijfsgrootte

Op het boetenormbedrag vindt een correctie plaats naar het aantal werknemers dat bij de werkgever in dienst is.

  • 0,5 maal het boetenormbedrag voor de werkgever die minder dan 10 werknemers in dienst heeft (kleinbedrijf);
  • 0,75 maal het boetenormbedrag voor de werkgever die 10 of meer, maar minder dan 50 werknemers in dienst heeft (middenbedrijf);
  • 1,5 maal het boetenormbedrag voor de werkgever die 100 of meer werknemers in dienst heeft (grootbedrijf).

Voor de werkgever die 50 of meer, maar minder dan 100 werknemers in dienst heeft is het boetenormbedrag het uitgangspunt.

Correctie overtreding waarvoor direct een bestuurlijke boete wordt opgelegd

Indien sprake is van een overtreding waarvoor direct een bestuurlijke boete wordt opgelegd, wordt het boetebedrag vermenigvuldigd met 1,5.

Recidive

Bij een herhaling van een overtreding (recidive) of soortgelijke overtreding kan het boetebedrag met 100 of 200 procent worden verhoogd.  Indien sprake is van een herhaling van een ernstige overtreding kan het boetebedrag met 200 procent worden verhoogd. Bij een herhaalde recidive kan bij een (soortgelijke) overtreding het boetebedrag met 200 procent worden verhoogd. Op deze pagina  vindt u informatie over welke overtredingen als soortgelijk en ernstig zijn aangeduid.

Evenredigheid

Ten slotte wordt bij ieder geval bekeken of er nog andere aspecten zijn die van invloed kunnen zijn op de boetehoogte.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de mogelijke hoogte van een boete raden wij u aan de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit te raadplegen.