Detachering vanuit de EER en Zwitserland

Voor dienstverrichters uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die tijdelijk met hun personeel in Nederland werkzaamheden komen verrichten geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). In deze wet staat dat werknemers recht hebben op bepaalde arbeidsvoorwaarden die Nederland vanwege de detacheringsrichtlijn heeft vastgesteld. De Nederlandse Arbeidsinspectie  controleert hierop.

Meldingsplicht buitenlandse dienstverrichters uit de EER en Zwitserland

Buitenlandse dienstverrichters uit de EER en Zwitserland die tijdelijk met hun personeel in Nederland een dienst komen verrichten, moeten dit vooraf melden. Dit kan online via het meldloket op postedworkers.nl. Deze meldingsplicht geldt voor tijdelijke diensten die op of na 1 maart 2020 beginnen. Op postedworkers.nl vindt u ook meer informatie en veelgestelde vragen over wat dit betekent voor de dienstverrichter en zelfstandige van buiten Nederland en voor hun opdrachtgever.

Verplichte controle van (de juistheid van) de melding

Nederlandse bedrijven die een onderneming of een meldingsplichtige zelfstandige uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER; alle EU-lidstaten + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) of Zwitserland inhuren voor een tijdelijke opdracht in Nederland, zijn (als klant/opdrachtgever/dienstontvanger) verplicht om te controleren of de melding correct is ingevoerd in het meldloket op postedworkers.nl. Zij ontvangen een bericht als de buitenlandse dienstverrichter of zelfstandige zijn komst naar Nederland heeft gemeld en kunnen de melding online inzien en controleren. Staan er onjuistheden in de melding? Dan kunnen zij dit melden in het online meldloket en de buitenlandse dienstverrichter of zzp’er vragen om de informatie te corrigeren.

Nederlandse arbeidswetten en cao-voorwaarden

De dienstverrichter moet in ieder geval voldoen aan de Nederlandse arbeidswetten:

Als een buitenlandse werknemer aan de slag gaat in een sector waarin een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, dan gelden bovendien de arbeidsvoorwaarden uit deze cao.

Administratieve verplichtingen

De dienstverrichters uit landen in de EER en Zwitserland met tijdelijk gedetacheerd personeel in Nederland moeten voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen:

  • De verplichting om bepaalde documenten aanwezig te hebben op de Nederlandse werkplek van de gedetacheerde werknemer (of direct digitaal beschikbaar te hebben). Het gaat om arbeidsovereenkomsten, loonstrookjes, arbeidstijdenoverzichten, A1-formulieren en betalingsbewijzen.
  • Inlichtingenverplichting: de verplichting om desgevraagd aan de Nederlandse Arbeidsinspectie alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de handhaving van de WagwEU;
  • De verplichting om in een Nederland een contactpersoon aan te wijzen die de Nederlandse Arbeidsinspectie kan benaderen en als aanspreekpunt fungeert, dit kan ook een gedetacheerde werknemer zijn;
  • Meldingsplicht: vanaf 1 maart 2020 zijn buitenlandse dienstverrichters verplicht om hun werkzaamheden in Nederland aan te kondigen via het Nederlandse online meldloket.

Boetes en sancties

Als de WagwEU niet wordt nageleefd, kan de Nederlandse Arbeidsinspectie een boete opleggen aan de buitenlandse dienstverrichter die hier in Nederland de werkzaamheden verricht.