Administratieve verplichtingen WagwEU

Buitenlandse werkgevers uit de EER en Zwitserland met tijdelijk gedetacheerd personeel in Nederland moeten voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen:

Documenten beschikbaar op Nederlandse werkplek

De verplichting om bepaalde documenten beschikbaar te hebben op de Nederlandse werkplek van de gedetacheerde werknemer (of direct digitaal beschikbaar te hebben). Het gaat om arbeidsovereenkomsten, loonstrookjes, arbeidstijdenoverzichten, A1-formulieren en betalingsbewijzen. Deze documenten dienen na beëindiging van de werkzaamheden nog 5 jaar beschikbaar te zijn. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan hiernaar vragen.

Inlichtingenverplichting

De verplichting om desgevraagd aan de Nederlandse Arbeidsinspectie alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de handhaving van de WagwEU.

Contactpersoon

De verplichting om in Nederland een contactpersoon aan te wijzen die door de Nederlandse Arbeidsinspectie benaderd kan worden en als aanspreekpunt fungeert. Dit kan ook een gedetacheerde werknemer zijn.

Meldplicht

Buitenlandse werkgevers zijn verplicht om hun werkzaamheden in Nederland aan te kondigen via het Nederlandse online meldloket.

Ook voor meldingsplichtige zelfstandigen gelden administratieve verplichtingen.

Boete

Een buitenlandse werkgever of meldingsplichtige zelfstandige die niet aan de administratieve verplichtingen uit de WagwEU voldoet, riskeert een boete.

Meer informatie hierover is te vinden op postedworkers.nl.