Uitzendwerk en Detachering

De uitzendsector is van groot belang voor de Nederlandse economie en arbeidsmarkt. In Nederland zijn ongeveer 22.000 bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) als uitzendbureau. Jaarlijks zijn er ongeveer 770.000 uitzendkrachten aan de slag. Een groot deel van de uitzendbureaus leeft wet- en regelgeving na. Maar onder de uitzendbureaus die bemiddelen in arbeid aan de onderkant van de arbeidsmarkt treft de Inspectie meer dan gemiddeld malafide ondernemingen aan. Het gaat dan om uitzendbureaus die bemiddelen in ongeschoolde arbeid, waarvoor vaak buitenlandse werknemers worden ingezet.

Arbeidsrisico's

De grootste risico's in uitzend- en detacheringswerk liggen op het gebied van:

  • illegale tewerkstelling
  • te lange werktijden
  • onderbetaling
  • gefingeerde dienstverbanden
  • arbeidsuitbuiting

Aanpak Inspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie wil eerlijk werk in de uitzendsector bevorderen en malafide uitzendbureaus aanpakken. Kwetsbare werknemers worden onderbetaald en moeten te lang werken. Ook is soms sprake van illegale tewerkstelling, niet-naleving van sociale zekerheidswetten en arbeidsuit­buiting. Door dit soort praktijken ontstaat er oneerlijke concurrentie en worden kwetsbare groepen misbruikt. Door malafide uitzendbureaus aan te pakken worden dergelijke misstanden teruggedrongen.

De aanpak van de Inspectie richt zich zowel op de uitzendbureaus als op de inleners. Beiden moeten hun verantwoordelijkheid nemen. De Inspectie voert inspecties en opsporingsonderzoeken uit en participeert in het team Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU). Daarin wordt nauw samengewerkt met de Belastingdienst en het UWV. Ook worden inleners gewezen op hun verantwoordelijkheid bij het inlenen van uitzendkrachten.

Bekijk de Programmarapportage Uitzendbureaus 2016-2019.

Gezond en veilig werken

Zowel het inlenende bedrijf als het uitzendbureau zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten op het werk.

De inlenende werkgever draagt de grootste verantwoordelijkheid. Volgens de Arbowet is de inlenende werkgever zowel verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn eigen, vaste werknemers, als die van de uitzendkrachten in zijn bedrijf. Wanneer met een uitzendkracht een ongeval op het werk plaatsvindt, dan is de inlenende werkgever aansprakelijk.

Het uitzendbureau moet zorgen dat de uitzendkracht de risico-inventarisatie en -evaluatie van het inlenende bedrijf krijgt en is verplicht om de uitzendkracht te informeren over de risico’s die hij/zij op de werkplek loopt.

Meer informatie over gezond en veilig werken met uitzendkrachten is te vinden op arboregels voor uitzendkrachten en Arboportaal.

Huurt u een uitzendbureau in? Check uw uitzendbureau

Huurt u een uitzendbureau in? Dan bent u er mede verantwoordelijk voor dat het uitzendbureau volgens de wet- en regelgeving werkt. Om dit te controleren heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie een online checklist ontwikkeld. Aan de hand van negen criteria kunt u beoordelen of de kans groot is dat het uitzendbureau zich aan de regels houdt. Het is echter geen garantie. Blijf daarom altijd alert op signalen van misstanden. Ga naar checklistuitzendbureaus.nl om de check te doen.  

Zelfinspectie: inspecteer uw onderneming

Op zelfinspectie.nl kunt u zelf controleren of u als intermediair eerlijk werkt en of uw arbobeleid op orde is. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. U krijgt tips en aanwijzingen. Zo kunt u veel opmerkingen van de inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie voorkomen.

Misstanden uitzendwerk melden

Meld misstanden uitzendwerk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.