Opsporingsdienst

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie is 1 van de bijzondere opsporingsdiensten binnen de Rijksoverheid. De andere diensten zijn de FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Inlichtingen- en opsporingsdienst en Inspectie Leefomgeving en Transport Inlichtingen- en opsporingsdienst.

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie verricht, onder gezag van het Functioneel Parket (FP) van het Openbaar Ministerie (OM), strafrechtelijk onderzoek naar criminele activiteiten op de beleidsterreinen van SZW en VWS. Tussen de Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD-en) en het Openbaar Ministerie (OM) bestaat een meerjarig handhavingsarrangement 2020-2023, waarin afspraken zijn opgenomen over de inzet van het strafrecht, waaronder de afdoening van opsporingsonderzoeken.

Prioriteiten

De Opsporingsdienst, het FP en het ministerie van SZW leggen elk jaar concrete prioriteiten en afspraken vast. Onder andere over thema's waarop Opsporing en de BOA's binnen Toezicht zich richten. Denk daarbij aan:

  • arbeidsuitbuiting
  • ernstige benadeling
  • Arbo
  • NOW (noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid)
  • fraude met persoonsgebonden budgetten
  • schijnconstructies
  • georganiseerde uitkerings- en subsidiefraude

Een aantal werkzaamheden van de Nederlandse Arbeidsinspectie valt buiten het Inspectiedomein, maar wél binnen het Opsporingsdomein. Denk hierbij aan de fraude door taalscholen die inburgeringsonderwijs verzorgen en de strafrechtelijke onderzoeken naar zorgfraude die in opdracht van het ministerie van VWS worden uitgevoerd.

Verder beschrijven de afspraken tussen de Opsporingsdienst, het FP en SZW dat in elke casus bekeken moet worden welk middel het meeste effect bereikt. Niet in alle gevallen is strafrechtelijk onderzoek de juiste en meest effectieve interventie. Er wordt gekeken naar andere manieren van afdoening zoals bijvoorbeeld een transactie of gesprekken met een werkgever.

Er is ook aandacht voor preventief beleid, waarin de nadruk ligt op het signaleren en adresseren van oorzaken die fraude mogelijk maken en strafbaar gedrag kunnen voorkomen. In sommige gevallen is dit naast een strafrechtelijke aanpak maar er zijn ook gevallen waarin dat in plaats van een strafrechtelijke aanpak mogelijk is. Denk daarbij aan knelpunten in wet- en regelgeving en beleid op een bepaald onderwerp dat al door eerdere onderzoeken naar voren is gekomen.

Melden en wat gebeurt er met uw melding?

De meldingen van mogelijk strafbare feiten komen op verschillende manieren binnen. De meldingen worden beoordeeld en verrijkt met informatie uit onderzoek. Als een officier van justitie van oordeel is dat deze verrijkte melding geschikt voor het strafrecht is, wordt deze door rechercheurs verder onderzocht en ter beoordeling aan de stuur- en weegploeg voorgelegd. Die is samengesteld uit medewerkers van het Openbaar Ministerie en de Opsporingsdienst; zij beoordelen de voorgelegde zaak gezamenlijk.

Als zij van oordeel zijn dat de zaak strafrechtelijk opgepakt moet worden, wordt deze aan een tactisch rechercheteam toebedeeld.

Het rechercheteam voert vervolgens verschillende onderzoekshandelingen uit, zoals het doorzoeken van administratie, het doorzoeken van woningen, het verhoren van verdachten en het horen van getuigen.

Van al deze handelingen maken de rechercheurs een proces-verbaal op. Alle processen-verbaal over een onderzoek vormen samen een procesdossier (strafdossier) dat bij het Openbaar Ministerie wordt ingediend. Het OM neemt vervolgens een beslissing over het strafdossier. Dat kan onder meer betekenen dat het strafdossier aan de rechter wordt voorgelegd.

Meldpunten

Onze Opsporingsdienst heeft verschillende punten waar u meldingen kunt maken:

Melding van vermoedelijke fraude in de zorg

Meldingen van vermoedelijke fraude in de zorg kunnen worden gedaan bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Team Criminele Inlichtingen (TCI)

Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) verzamelt informatie over ernstige misdrijven. Deze informatie is afkomstig van informanten: personen die, onder afscherming van identiteit, informatie verstrekken. Voor uw veiligheid zijn uw personalia alleen bekend binnen het TCI.

Meldingen Arbeidsuitbuiting

U kunt arbeidsuitbuiting melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie; dat kan ook anoniem. Dit kan ook als u een vermoeden heeft van arbeidsuitbuiting.