Samenwerkingen

De Opsporingsdienst werkt op verschillende manieren samen. Dat geldt voor nationale en internationale onderwerpen.

Nationaal

Platform Bijzondere Opsporingsdiensten

Onze Opsporingsdienst neemt onder andere deel aan het samenwerkingsverband Platform Bijzondere Opsporingsdiensten. Aan dit platform nemen naast de BOD-en (de Arbeidsinspectie, FIOD, ILT, NVWA), ook het FP, de Nationale Politie, KMar en Rijksrecherche deel.

Deze samenwerking richt zich onder meer op de kwaliteit van de opsporing en het uitwisselen van informatie. De bestrijding van criminaliteit is een gezamenlijke opgave van de BOD-en. Daarbij willen ze zoveel mogelijk gebruikmaken van elkaars instrumenten, kennis en mogelijkheden. Verder zijn innovatie en opleidingen belangrijke onderwerpen binnen dit samenwerkingsverband.

Contraterrorisme Infobox

De Contraterrorisme Infobox (CTI) is een samenwerking tussen de AIVD, de FIOD, de FIU, de IND, de Inspectie, de KMar, de MIVD, de NCTV, de Nationale Politie en het OM. De CTI draagt bij aan de bestrijding van terrorisme door op één centraal punt informatie  over netwerken en personen samen te brengen en te vergelijken, die mogelijkerwijs betrokken zijn bij terrorisme en daaraan te relateren radicalisering. Binnen de CTI worden expertise en informatie van de verschillende overheidsorganisaties gecombineerd.

Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel

Het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) houdt zich bezig met alle vormen van mensenhandel en mensensmokkel, dus ook met arbeidsuitbuiting. Bij het EMM komen signalen van en strafrechtelijke onderzoeken naar mensenhandel en mensensmokkel van de partnerorganisaties samen. Daar wordt deze informatie vervolgens vertaald naar operationele, tactische en strategische producten. Hiermee kunnen de partnerorganisaties hun strafrechtelijke en publiekrechtelijke bevoegdheden toepassen.

Andere nationale samenwerkingsverbanden

Andere nationale samenwerkingsverbanden:

  • Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's)
  • Taskforce Integriteit Zorgsector (TIZ)
  • Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ)

Internationaal

De Opsporingsdienst werkt op verschillende manieren samen op internationale thema's. Zo is de Opsporingsdienst aangesloten bij Europol en een werkgroep Internationaal. Daarin wisselen verschillende opsporingsdiensten onder andere kennis en ervaring uit om efficiënter en effectiever te opereren.

Europol

We hebben een liason officer bij de Dutch Desk van Europol. Dit is van belang bij de uitwisseling van informatie vanuit politiële rechtshulp (politie-politie-informatie). Een onderdeel hiervan is het delen van informatie om sneller trends en ontwikkelingen te signaleren. Hierdoor kan op specifieke thema's samenwerking plaatsvinden. Doel: criminele netwerken detecteren en stoppen.

Joint Action Days

We nemen deel aan de Joint Action Days die jaarlijks Europees georganiseerd worden. Tijdens deze gezamenlijke Europese Actieweken houden inspectie- en opsporingsdiensten gezamenlijk acties waarbij gecontroleerd, geïnspecteerd en opgespoord wordt.

ESF-fraude/Europees OM

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM)  is sinds 1 juni 2021 operationeel. In elk deelnemend Europees land zijn gedelegeerde officieren van justitie aangesteld. Officieel European Public Prosecutor's Office (EPPO). Het EPPO is een onafhankelijk orgaan van de Europese Unie dat belast is met het onderzoeken, vervolgen en voor het gerecht brengen van strafbare feiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden. Het EPPO is gevestigd in Luxemburg en heeft in Nederland zogenoemde delegated prosecutors. Dat zijn gedelegeerde openbare aanklagers die in de deelnemende EU-landen zijn gevestigd.

Wij voeren sinds die tijd de opsporingsonderzoeken naar Europese subsidiefraude uit onder gezag van een gedelegeerd officiervan het EPPO. In 2020 is daarvoor al een meldingenproces ingericht. Alle signalen van Europese subsidiefraude worden gemeld bij het EPPO. Vervolgens wordt de melding gezamenlijk  beoordeeld.