Werk en Inkomen

Georganiseerde, grootschalige fraude met uitkeringen, subsidies en steungelden ondermijnt het draagvlak voor de sociale zekerheid en ondersteuning vanuit de overheid. Daarnaast heeft dit soort fraude een aanzuigende werking als niet adequaat wordt opgetreden. Daarom doet onze Opsporingsdienst strafrechtelijk onderzoek naar dit soort criminele constructies.

We ontvangen onder andere meldingen van UWV, andere opsporingsdiensten en ketenpartners. Extra aandacht krijgen de georganiseerde uitkeringsfraude, malafide uitzendbureaus en de fraude met NOW- en TOZO-steungelden (tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor het behoud van werkgelegenheid en tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Hiertoe werken we samen met het UWV, de Belastingdienst en de FIOD.

NOW-fraude

De NOW-regeling is 1 van de noodmaatregelen ter ondersteuning van bedrijven in de Corona-periode. De opsporingstaak van mogelijke fraude met die regeling is belegd bij onze Opsporingsdienst. Als sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit met de NOW-subsidie, kan de Opsporingsdienst onder gezag van het Openbaar Ministerie een opsporingsonderzoek instellen.

Arbo/gevaarlijke stoffen

Binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie werkt de Opsporingsdienst samen met de strafrechtpool en andere toezichtprogramma's bij onder meer bij strafrechtelijke onderzoeken naar arbeidsongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen. Bij een dodelijk arbeidsongeval wordt altijd een strafrechtelijk onderzoek gestart. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk strafrechtelijke onderzoeken te starten als de werkgever willens en wetens de Arbowetgeving overtreedt.