Inhuren en uitlenen van arbeidskrachten

Zowel inhuren/inlenen als uitzenden of bemiddelen van personeel is gebonden aan regels uit de Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi) (allocatie betekent ‘plaatsen’). Iemand die buitenlands personeel inhuurt of uitleent, moet naast de regels van de Waadi ook aan de regels van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) voldoen. Meer hierover leest u op de pagina Inhuur van buitenlands personeel

Uitzenden of bemiddelen van personeel

Een intermediair kan zowel optreden als bemiddelaar tussen een werkgever en een werknemer, als personeel uitzenden:

  • Bij arbeidsbemiddeling brengt een intermediair een werkgever en een arbeidskracht met elkaar in contact om een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de arbeidskracht tot stand te brengen.
  • Bij uitzenden of het ter beschikking stellen van een arbeidskracht wordt er geen arbeidsovereenkomst gesloten tussen de inlener en de arbeidskracht. De intermediair stelt in dat geval de arbeidskracht aan de inlener tegen een vergoeding beschikbaar ‘om onder diens toezicht en leiding te werken’. De werknemer (bijvoorbeeld een uitzendkracht) is in dat geval in dienst van de intermediair en wordt dus ook betaald door de intermediair.

Regels voor uitleners en inleners

Meer informatie over de verschillen tussen contracting en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, zoals uitzending of payrolling kunt u vinden in de handreiking contracting, uitzending of payrolling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sancties bij overtreden Waadi

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van de Waadi. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan onder andere een boete of een andere sanctie opleggen als artikel 7a van de Waadi  wordt overtreden. Meer informatie over de boetes vindt u op de webpagina Boetebedragen bij overtreden Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi).

Anoniem melden

Via deze website kunt u een melding doen als u denkt dat de Waadi wordt overtreden.