ARIE-regeling

De Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbeidsomstandighedenbesluit. De ARIE-regeling geldt voor bedrijven met vergelijkbare risico's als bedrijven die onder het Brzo 2015 vallen: bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Als er bij ARIE-bedrijven iets mis gaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.

Om ook bij deze bedrijven zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken, gelden voor hen in grote lijnen dezelfde regels als voor bedrijven die onder het Brzo 2015 vallen. Deze bedrijven zijn verplicht om een Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) uit te voeren en deze periodiek - tenminste eens per 5 jaar - te evalueren.

Vanaf 1 januari 2023 is een herziene ARIE-regeling van kracht. Deze herziene ARIE-regeling, inclusief bijlagen, is gepubliceerd op wetten.overheid.nl.

Controleren ARIE-plicht

Bedrijven moeten zelf controleren of de ARIE-regeling voor hen van toepassing is.

Dit doen zij door te inventariseren welke (categorieën) gevaarlijke stoffen zij in huis hebben - of kunnen hebben - en in welke hoeveelheden. Deze (categorieën) gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in Bijlage I bij de herziene ARIE-regeling.

Vervolgens moet worden getoetst of de hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden uitkomen. Deze drempelwaarden zijn opgenomen in Bijlage I deel I en II bij de herziene ARIE-regeling.

Komen de hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden uit? Dan is het bedrijf ARIE-plichtig.

Komen de hoeveelheden gevaarlijke stoffen niet boven de drempelwaarden uit? Het bedrijf is dan niet ARIE-plichtig. Wel moet het bedrijf de sommatieregel toepassen die is opgenomen in Bijlage I deel III bij de herziene ARIE-regeling.

Wie moeten zich melden als ARIE-bedrijf?

Bedrijven die gevaarlijke stoffen in huis hebben – of kunnen hebben – in hoeveelheden die boven de vastgestelde drempelwaarden uitkomen, zijn ARIE-plichtig. Zij moeten zich als ARIE-bedrijf melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Het kan zijn dat een werkgever meerdere bedrijven (vestigingen) heeft op verschillende locaties. De werkgever doet in dit geval een aparte melding voor elk ARIE-plichtig bedrijf (vestiging).

Stel, u heeft als werkgever 5 bedrijven (vestigingen) op verschillende locaties. Bedrijf  1 en 3 (op locatie 1 en 3) hebben gevaarlijke stoffen in huis in hoeveelheden boven de vastgestelde drempelwaarden. U doet 2 ARIE-meldingen, 1 voor bedrijf 1 en 1 voor bedrijf 3.

Hoe werkt het melden van een ARIE-bedrijf?

ARIE-plichtige bedrijven moeten zich melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit kan via het online meldformulier ARIE-bedrijven.

U logt in met een account of via eHerkenning en vult het meldingsformulier in voor elk ARIE-plichtig bedrijf/vestiging. Daarbij uploadt u een bestand met alle (mogelijk) aanwezige gevaarlijke stoffen.

Stapsgewijs ziet het meldproces voor ARIE-bedrijven er als volgt uit:

Inspectieproces

Het inspectieproces voor ARIE-bedrijven is vergelijkbaar met het inspectieproces voor Brzo-bedrijven. De verplichtingen waaraan ARIE-bedrijven moeten voldoen zijn immers vergelijkbaar. Twee punten waarop een ARIE-inspectie afwijkt van een Brzo-inspectie: ARIE-inspecties worden, in tegenstelling tot Brzo-inspecties, uitsluitend door de Nederlandse Arbeidsinspectie uitgevoerd en nemen overwegend minder tijd in beslag.

Lees meer over het inspectieproces Brzo 2015

Inspecteurs bekijken hoe de ARIE-bedrijven hun risico's van het werken met gevaarlijke stoffen hebben beoordeeld en welke maatregelen zij hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken. Ook bij ARIE-bedrijven zal hierbij worden gekeken naar het veiligheidsbeheerssysteem.

Een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie legt zijn/haar bevindingen altijd vast, waarbij ook wordt opgenomen welke eventuele overtredingen zijn geconstateerd.

Overgangstermijn

Als een bedrijf momenteel al ARIE-plichtig is, moet het bedrijf ook vanaf 1 januari 2023 aan de herziene ARIE-regeling voldoen, met uitzondering van het opstellen van scenario's en noodplan. Er worden bij deze bedrijven reguliere inspecties uitgevoerd.

Is het bedrijf onder de herziene regeling voor het eerst ARIE-plichtig geworden? Dan geldt het jaar 2023 als overgangstermijn. In dit jaar kan het bedrijf de verplichtingen uit de ARIE-regeling implementeren. Bij deze bedrijven richten inspecties zich in 2023 vooral op voorlichting.

Op 1 januari 2024 komt de overgangstermijn ten einde. Vanaf dat moment moeten alle ARIE-plichtige bedrijven aan alle verplichtingen uit de ARIE-regeling voldoen.