Seveso-inrichtingen en ARIE-bedrijven

Seveso-inrichtingen en ARIE-bedrijven zijn bedrijven waar met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt gewerkt.

Als er bij deze bedrijven iets mis gaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Daarom moeten deze bedrijven specifieke maatregelen nemen om de risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te beperken.

Wetgeving

Het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) is per 1 januari 2024 ingetrokken en opgenomen in de nieuwe Omgevingswet.

In de nieuwe Omgevingswet zijn 26 wetten voor de leefomgeving gebundeld tot 1 wet. De nieuwe Omgevingswet is verder uitgewerkt in 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's):

  • Omgevingsbesluit
  • Besluit kwaliteit leefomgeving
  • Besluit activiteiten leefomgeving
  • Besluit bouwwerken leefomgeving

De inhoud van het Brzo 2015 komt terug in de eerste 3 AMvB's.

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) worden bedrijven als zogenoemde 'Seveso-inrichting' aangewezen op basis van de hoeveelheid - en de soort - gevaarlijke stoffen die worden gebruikt. Als er bij Seveso-inrichtingen iets mis gaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers, omwonenden én het milieu. Seveso-inrichtingen zijn dan ook verplicht om de risico's van het werken met gevaarlijke stoffen te beoordelen en maatregelen te nemen om mens en milieu hiertegen te beschermen.

Als wordt gewerkt met kleinere hoeveelheden gevaarlijke stoffen, geldt de Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE). Ook bij ARIE-bedrijven bestaan risico's voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.

Omgevingswet: Seveso-inrichtingen

In de nieuwe Omgevingsbesluiten zijn regels opgenomen die eraan moeten bijdragen dat eventuele veiligheidsrisico's van het werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk worden beperkt. Het gaat dan om bedrijven die met dusdanig grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, dat zij zijn aangewezen als Seveso-inrichtingen, voorheen Brzo-bedrijven.

Deze regelgeving heeft als doel 'het voorkomen van zware ongevallen met grote gevolgen voor mens, omgeving, milieu en infrastructuur'. De regels en de daaruit voortvloeiende maatregelen zijn ook bedoeld om, mocht er toch iets misgaan, de gevolgen van een zwaar ongeval zoveel mogelijk te beperken.

Lees meer over de Omgevingswet: Seveso-inrichtingen

ARIE-regeling

Bedrijven die minder grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen hanteren, maar waar ook risico's voor de gezondheid en veiligheid van werknemers bestaan, zijn verplicht om periodiek een zogeheten 'Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie' (ARIE) uit te voeren.

In het Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 2, afdeling 2, zijn de specifieke ARIE-regels opgenomen. Om ook hier zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken, gelden voor deze bedrijven in grote lijnen vergelijkbare regels als voor bedrijven die zijn aangewezen als Seveso-inrichting.

Lees meer over de ARIE-regeling