Omgevingswet: Seveso-inrichtingen

Het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) is per 1 januari 2024 ingetrokken en opgenomen in de nieuwe Omgevingswet.

In de nieuwe Omgevingswet zijn 26 wetten voor de leefomgeving gebundeld tot 1 wet. De nieuwe Omgevingswet is verder uitgewerkt in 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's):

  • Omgevingsbesluit
  • Besluit kwaliteit leefomgeving
  • Besluit activiteiten leefomgeving
  • Besluit bouwwerken leefomgeving

De inhoud van het Brzo 2015 komt terug in de eerste 3 AMvB's.

In de nieuwe Omgevingswet zijn regels opgenomen voor bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Als er bij deze zogenoemde 'Seveso-inrichtingen' iets mis gaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers, omwonenden én het milieu.

Deze regels hebben tot doel om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen. De regels zijn tevens bedoeld om de gevolgen van een zwaar ongeval zoveel mogelijk te beperken, mocht er toch iets misgaan.

Een groot deel van de Seveso-inrichtingen is óók ARIE-plichtig. Lees meer over de ARIE-regeling

Omgevingswet en de Seveso-richtlijn

De regels die voor Seveso-inrichtingen zijn opgenomen in de Omgevingswet en zijn de Nederlandse uitwerking van een Europese Richtlijn voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen: de Seveso-richtlijn. De aanleiding voor deze richtlijn is een aantal grote ongevallen, waaronder een ramp in 1976 in het Noord-Italiaanse stadje Seveso. Bij dit ongeluk kwam een giftig gas vrij, waardoor een groot deel van de bevolking ernstige gezondheidsschade heeft ondervonden. De Europese Gemeenschap werkte na dit ongeval wetgeving uit om mensen en de omgeving beter te beschermen tegen industriële ongevallen.

Inspectieproces

De Omgevingsbesluiten leggen de verantwoordelijkheid voor het beheersen van veiligheidsrisico's bij de Seveso-inrichtingen en beschrijft de doelen waaraan de inrichtingen moeten voldoen. De toezichthouders zien erop toe dat de inrichtingen het veilig werken met gevaarlijke stoffen goed beheersen en deze doelen bereiken. Hiervoor kijken zij vooral naar het zogenaamde veiligheidsbeheersysteem dat de inrichtingen hiervoor moeten gebruiken.

Vanwege de grote risico's, worden bij Seveso-inrichtingen jaarlijks inspecties uitgevoerd. Deze inspecties worden uitgevoerd door een inspectieteam van diverse toezichthouders, vanuit het samenwerkingsverband BRZO+.

Inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie toetsen tijdens een inspectie bij Seveso-inrichtingen niet alleen of het veiligheidsbeheerssysteem goed is beschreven, ze kijken ook of het in concrete situaties werkt. Daarnaast kijken de inspecteurs of de bedrijven alle maatregelen hebben getroffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor de werknemers te beperken. Zo'n inspectie is omvangrijk, beslaat meestal meerdere dagen en vraagt grote betrokkenheid van een bedrijf.

Inspectieonderwerpen

Tijdens de reguliere Brzo-inspecties besteedt de Nederlandse Arbeidsinspectie aandacht aan specifieke risico's. Op dit moment gaat het om de volgende onderwerpen:

Inspectieresultaten

De resultaten van de inspecties bij Seveso-inrichtingen worden in rapporten vastgelegd. In deze rapporten wordt onder andere vermeld waar naar is gekeken bij de inspectie en welke overtredingen er zijn geconstateerd.