Explosieve atmosfeer

Werkgevers zijn verplicht om de gevaren met explosieve atmosferen en de bijzondere risico's die daaruit kunnen voortvloeien te beoordelen. Dit moet een plek krijgen in de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E).

Deze gevaren kunnen bestaan op plaatsen waar wordt gewerkt met brandbare stoffen of waar brandbare stoffen kunnen ontstaan of vrijkomen. Dit leggen werkgevers schriftelijk vast in een zogenoemd explosieveiligheidsdocument.

Europese richtlijn

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op het naleven van de verplichtingen voor veilig werken op plaatsen waar een explosieve atmosfeer kan bestaan. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Europese richtlijn ATEX 153. Daarnaast houdt de Nederlandse Arbeidsinspectie toezicht op het naleven van het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016.

De wijze waarop de gevaren met explosieve atmosferen en de bijzondere risico's daarbij kunnen worden beoordeeld is uitgelegd in normen die de stand van de dienstverlening en wetenschap beschrijven. Het gaat vooral om de NEN-EN-IEC 60079 normenreeks en de praktijkrichtlijn NPR 7910. De arbeidsomstandighedenwet geldt daarbij als norm voor het toezicht. Voor een aantal specifieke situaties heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie gerichte wijzen van toezicht. Deze wijzen van toezicht en de normen vormen de basis voor het oordeel van de inspecteur.

Wijzen van toezicht

Sinds april 2021 zijn 2 wijzen van toezicht opgesteld door de Nederlandse arbeidsinspectie. De wijze van toezicht bij UN-verpakkingen is in 2022 door de Nederlandse arbeidsinspectie geactualiseerd, waarbij een aantal onvolkomenheden zijn gecorrigeerd. De Nederlandse arbeidsinspectie zal de wijze van toezicht bij mobiele apparatuur begin 2023 actualiseren. Hierover vindt op dit moment overleg plaats met vertegenwoordigers uit de chemische industrie.

De gerichte wijzen van toezicht zijn:

Wijze van toezicht bij mobiele apparatuur

Wijze van toezicht bij UN-verpakkingen