Schuldhulpverlening

De Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoekt regelmatig hoe het staat met de uitvoering van de schuldhulpverlening door gemeenten. Door de coronacrisis worden kwetsbare groepen extra geraakt op het terrein van werk, inkomen en participatiemogelijkheden. Het gaat om jongeren, flexwerkers, ondernemers met weinig financiële reserves en kinderen en jongeren in gezinnen die leven rondom de armoedegrens.

De verwachting is dat armoede en problematische schulden voor deze groepen verder zullen toenemen. De Inspectie onderzoekt de komende tijd hoe gemeenten deze groepen in crisistijd ondersteunen. De focus ligt daarbij op het niet gebruik van algemene bijstand en aanbod minimavoorzieningen.

Rode draden notitie schuldhulpverlening

In september 2020 bracht de Inspectie een rode draden nota over schuldhulpverlening uit. De nota vat de inzichten samen uit de onderzoeken van de afgelopen 5  jaar naar de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Ondanks de gewijzigde omstandigheden door corona zijn de aanbevelingen in de rode draden nota nog steeds actueel. De staatsecretaris zegt in zijn reactie op de rode draden nota toe dat hij deze aanbevelingen meeneemt in de uitwerking van de Brede schuldenaanpak.

Uitvoering van schuldhulpverlening

In 2019 onderzocht de Inspectie hoe het zit met de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het rapport beschrijft onder andere hoe schuldproblemen worden opgelost en in hoeverre betrokkenen daarna financieel redzaam zijn. De mensen met schulden gaven aan hoe fijn het is als die eindelijk worden opgelost. Met de hulpverleners werd besproken wat er nodig is om te zorgen dat het traject goed verloopt, zeker als het even niet vlot. Voor schuldhulpverlening in de brede zin, gericht op duurzame verbetering van de financiële redzaamheid van mensen, ziet de Inspectie mogelijkheden tot verbetering. Verdergaande samenwerking in het sociaal domein biedt daar kansen.

Bekijk het rapport Uitvoering schuldhulpverlening nader bekeken.

Toegang tot schuldhulpverlening

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft in 2016 onderzoek gedaan naar welke mensen gemeentelijke hulp krijgen bij het oplossen van hun schulden en welke mensen geweigerd worden. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat bijna alle gemeenten een individuele afweging maken om iemand wel of geen schuldhulpverlening aan te bieden. Daarnaast kwamen ook een aantal aandachtpunten naar voren om de uitvoering te verbeteren. De resultaten en mogelijke verbeterpunten zijn bij gemeenten onder de aandacht gebracht. In 2017 heeft de Inspectie een vervolgonderzoek uitgevoerd.

Bekijk het rapport 'Toegankelijkheid schuldhulpverlening 2017'

Tijdig signaleren van mensen met schulden

In 2014 deed de Inspectie onderzoek naar het op tijd signaleren van mensen met problematische schulden. In het onderzoeksrapport uit 2015 komt naar voren dat vrijwel alle gemeenten een methode hebben om mensen met schulden in kaart te brengen, maar dat daar nog wel verbeteringen mogelijk zijn.