Arbozorg en arbeidsomstandigheden

Goede arbeidsomstandigheden in uw organisatie zijn belangrijk. Daardoor kunnen uw werknemers veilig, gezond en gemotiveerd hun werk doen. Daarnaast zijn gezonde en gemotiveerde werknemers productiever dan zieke of ongemotiveerde werknemers. Het is dus ook in uw belang dat u goedwerkend beleid heeft voor de arbeidsomstandigheden. U bespaart daarmee hoge ziekte- en vervangingskosten en verzekeringspremies.

Met een goede aanpak van de arbeidsomstandigheden kunt u fysieke aandoeningen en ongevallen tegengaan, maar ook werkstress, ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd. Dat is goed voor werknemers en werkgevers. Voorkomen is beter dan genezen en/of schade moeten vergoeden.

Wat kunt u doen aan Arbozorg?

U bent verplicht om beleid op te stellen voor de arbeidsomstandigheden (Arbozorgbeleid). Dat staat in de Arbowet. Doet u dat niet, dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie maatregelen nemen en zelfs een boete opleggen.

U moet in kaart brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er in uw bedrijf zijn. Dat doet u met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Ook geeft u in een plan van aanpak aan welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s tegen te gaan.

De ondernemingsraad, de preventiemedewerker(s), de arbodienst, de arbocatalogus, bedrijfshulpverlener(s) en de bedrijfsarts kunnen een rol spelen bij het opzetten van een goed arbozorgbeleid.

In uw beleid voor arbozorg speelt preventie een belangrijke rol. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft 4 aandachtspunten benoemd, die helpen om ongevallen en verzuim in uw organisatie te voorkomen: 

Vraag en antwoord

Zelfinspectie gezond en veilig werken

Is uw arbobeleid op orde? Gebruik de Zelfinspectietool gezond en veilig werken.

Arbeidsomstandigheden melden

U kunt ondeugdelijke arbeidsomstandigheden melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.