Stillegging

Een inspecteur legt het gehele werk, een onderdeel van het werk of bepaalde werkzaamheden onmiddellijk stil als er sprake is van ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van personen. Daarbij wordt ook een boete opgelegd. Het gaat hier om een andere procedure dan de preventieve stillegging.

Voorbeelden toepassing stillegging

Voorbeelden van gevallen waarin een inspecteur het werk stillegt, zijn:

  • elektrocutiegevaar, valgevaar of knelgevaar;
  • overtreding van het verbod op kinderarbeid;
  • overtreding van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) of de Aanvullende Risico-inventarisatie en -evaluatie (Arie).

Een inspecteur legt ook het werk stil als er sprake is van een misdrijf of overtreding van enkele verbodsbepalingen die uitdrukkelijk in de regelgeving worden genoemd (zie de voorbeelden onder Proces-verbaal). 

Als een werkgever een bevel tot stillegging van het werk negeert, maakt de inspecteur proces-verbaal op. Hij stuurt dat proces-verbaal op naar het Openbaar Ministerie. De officier van justitie zal bepalen welk vervolg hier aan wordt gegeven.