Handhaving arbeidsverplichtingen

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Deze wet schrijft onder andere voor dat bijstandsgerechtigden die voldoende arbeidsvermogen hebben, zich moeten houden aan een aantal arbeidsverplichtingen. Hierbij kan men denken aan de verplichting om werk te aanvaarden en te behouden, mee te werken aan trajecten die leiden naar werk en, als het nodig is, drie uur per dag te reizen voor een baan of eventueel te verhuizen. Gemeenten behoren te controleren of bijstandsgerechtigden dit ook doen. In het geval de klant nalatig is, dient de gemeente een maatregel tot verlaging van de uitkering op te leggen die minimaal gelijk is aan een maanduitkering.
Uit voorliggend onderzoek van de Inspectie blijkt dat veel gemeenten niet alle arbeidsverplichtingen opleggen en de naleving daarvan niet handhaven. Ook niet bij bijstandgerechtigden die daar op grond van hun arbeidscapaciteit wel voor in aanmerking komen. Voorts legt een aantal van de onderzochte gemeenten, bij nalatigheid van de klant, niet de minimale sanctie op die de wet voorschrijft.