Duikarbeid

Dagelijks voeren professionele duikers werkzaamheden onder water uit. Het gaat hierbij om civiele werkzaamheden zoals onderhoud aan sluizen en lassen onder water. Maar ook bij Defensie, de Douane en de brandweer werken professionele duikers.

Duikwerk brengt verschillende risico's met zich mee. Afhankelijk van de situatie hebben duikers te maken met krappe ruimtes, zwaar materieel, scheepsverkeer of hoge tijdsdruk. Omdat duiken gevaarlijk is, moet iemand die beroepsmatig duikt daarvoor gecertificeerd zijn. Dat geldt ook voor de duikploegleider, de duikmedisch begeleider en de duikerarts.

Duikarbeid door vrijwilligers

De regels voor duikers gelden ook voor vrijwilligers die duikarbeid verrichten. Vrijwillige duikarbeid bestaat in allerlei vormen. Bijvoorbeeld het observeren van wat zich onder water afspeelt en het onder water opruimen van afval of andere materialen.

Persoonsregistratie

Op dit moment wordt gewerkt aan een omzetting van persoonscertificatie naar persoonsregistratie.

Naar verwachting vindt deze omzetting plaats in 2024.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veilig duiken

Om professionele duikwerkzaamheden veilig uit te voeren zijn verschillende partijen betrokken met elk eigen verantwoordelijkheden:

  • Het duikbedrijf is verantwoordelijk voor naleving van de regels. Het gaat hierbij om Arboregelgeving en regels van het betreffende certificatieschema. In bepaalde situaties moet het duikbedrijf de duikwerkzaamheden melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.
  • De certificaathouder is een duiker, duikploegleider, duikmedisch begeleider of duikerarts die daarvoor beroepsmatig gecertificeerd is. Certificaathouders zijn verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor zij gecertificeerd zijn.
  • Een duikcertificaat wordt afgegeven door certificerende instellingen (CI’s): speciaal door de Minister van SZW of bij wet aangewezen instanties.
  • De schemabeheerder ontwikkelt certificatieschema's waarin het niveau van de duikexamens is vastgelegd. Stichting Werken onder Overdruk (SWOD) is schemabeheerder voor duikarbeid.
  • De Arbeidsinspectie houdt toezicht op het functioneren van dit certicatiestelsel. Ook voert zij inspecties uit, behandelt zij meldingen over gevaarlijke situaties en doet onderzoek na duikongevallen.

De Arbeidsinspectie is niet de enige toezichthouder op duikarbeid. Voor duikarbeid die nodig is bij de winning van delfstoffen is het Staatstoezicht op de Mijnen toezichthouder. Het gaat hier bijvoorbeeld om duikwerkzaamheden bij boorplatformen. Ook duikwerkzaamheden bij het bouwen van windmolens op zee vallen onder hun toezicht.

Risico's, aanpak en effect

Benieuwd welke risico's de Arbeidsinspectie ziet, de aanpak ervan en het effect daarvan? Bekijk de pagina Duikarbeid: risico's, aanpak en effect.