Drukapparatuur: risico's, aanpak en effect

Drukapparatuur is apparatuur die onder een overdruk staat van meer dan 0,5 bar en wordt gebruikt in onder meer de chemische industrie, de voedingsmiddelenindustrie en energieopslag en -distributie. Voorbeelden van drukapparatuur zijn koelinstallaties, pijpleidingen, warmtewisselaars en stoomketels.

Omvang werkveld

In Nederland zijn ongeveer 82.000 geregistreerde drukapparaten.

Door NL-CBI's behandelde certificaten voor drukapparatuur in de gebruiksfase in 2021. Als een certificaat-aanvraag geweigerd wordt, kan de aanvrager de technische tekortkomingen verhelpen en een nieuwe aanvraag doen.
Geldige certificaten
(31-12- 2021)
Goedgekeurde certificaat-aanvragen in 2021 Geweigerde certificaat aanvragen in 2021
82.258 19.271 886
Door EU-CBI's afgegeven certificaten voor nieuwbouw drukapparatuur in 2021.
Geldige certificaten
(31-12- 2021)
Goedgekeurde certificaat-aanvragen in 2021 Geweigerde certificaat aanvragen in 2021
8.857 6.253 0

Risico's in het stelsel

Ongeveer 13 procent van de drukapparaten is niet (tijdig) herkeurd.* In bijna de helft van de gevallen (46 procent) betreft dit koelinstallaties.

Gebruikers, installateurs en onderhoudsbedrijven weten niet altijd dat zij wettelijk verplicht zijn drukapparatuur te laten herkeuren door een NL-CBI of NL-KvG.

Gebruikers, installateurs en onderhoudsbedrijven van koelinstallaties van gebouwen zijn onvoldoende op de hoogte van de wettelijke keuringsplicht.

* Uitzondering hierop zijn gastanks, airconditioners, ademhalingsflessen en drukapparatuur bij BRZO-bedrijven: bedrijven waar met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt gewerkt.

'Ik wist niet dat de keuringstermijn verstreken was.'

Aanpak

Op verschillende manieren werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie aan een veilige werking van drukapparatuur:

  • In 2019 en 2020 heeft de Arbeidsinspectie onderzoek gedaan naar de naleving van de periodieke keuringsplicht.
  • De Arbeidsinspectie voerde in 2019 inspecties uit naar koelinstallaties van gebouwen. Hierbij inspecteerde zij ook gebouwen van de rijksoverheid. Op grond van de bevindingen is de Arbeidsinspectie een project gestart om de naleving van de herkeuringsplicht van koelinstallaties op grote gebouwen te bevorderen.  
  • De Arbeidsinspectie organiseert voorlichtingsbijeenkomsten waarop het uitleg geeft over wetgeving op het gebied van koelinstallaties.

Bereik en effect

  • Inspecties op kantoorgebouwen van onder meer de rijksoverheid heeft geleid tot herkeuring van circa 400 koelinstallaties.
  • Samen met onderhoudspartijen en keurende instanties heeft de Arbeidsinspectie in kaart gebracht wat de oorzaken zijn van het niet-herkeuren van koelinstallaties op gebouwen in privaat beheer, om zo gezamenlijk te werken aan betere naleving van de keuringsplicht. Naar verwachting zijn de eerste resultaten om naleving te bevorderen eind 2023 merkbaar.
  • De resultaten van het onderzoek naar de naleving van de periodieke keuringsplicht in 2020 zijn gepresenteerd op het PRDA Jaarcongres in 2021, een evenement over wet- en regelgeving van drukapparatuur.
  • Al tijdens het onderzoek werd door eigenaren van drukapparatuur actie ondernomen. Na het versturen van een enquête onder 1.084 respondenten namen veel eigenaren van drukapparatuur contact op met de Arbeidsinspectie met vragen over de herkeuringsplicht.