Drukapparatuur

Drukapparatuur is apparatuur die onder een overdruk staat van meer dan 0,5 bar en wordt gebruikt in onder meer de chemische industrie, de voedingsmiddelenindustrie en energieopslag en -distributie. Voorbeelden van drukapparatuur zijn koelinstallaties, pijpleidingen, warmtewisselaars en stoomketels.

Om de veiligheid en gezondheid van onder meer werknemers en omwonenden te waarborgen, zijn er eisen gesteld aan de fabricage en het gebruik van drukapparatuur. Zo moet het apparaat periodiek onderhouden en herkeurd worden. Dit om ernstige ongevallen zoals verstikking, vergiftiging, een explosie of brand te voorkomen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Voor veilige drukapparatuur zijn verschillende partijen betrokken met elk eigen verantwoordelijkheden:

  • De fabrikant is ervoor verantwoordelijk dat nieuwe drukapparatuur voldoet aan de veiligheidseisen die staan beschreven in de Europese richtlijn Drukapparatuur (2014/68/EU).
  • De gebruiker moet de drukapparatuur laten onderhouden en periodiek laten herkeuren. Bij bepaalde typen moet de gebruiker ook een keuring voor ingebruikneming laten uitvoeren, zoals beschreven in het Warenwetbesluit en de Warenwetregeling drukapparatuur (WBDA 2016 en WRDA 2016).
  • NL-conformiteitsbeoordelingsinstanties (NL-CBI) en NL-keuringsdiensten van gebruikers (NL-KvG) zijn aangewezen instanties die de keuring voor ingebruikneming en de herkeuring uitvoeren;
  • Europese conformiteitsbeoordelingsinstanties (EU-CBI) en Europese keuringsdiensten van gebruikers (EU-KvG) zijn aangewezen instanties die bepaalde typen nieuwbouw drukapparatuur beoordelen.
  • De minister van SZW wijst de NL-CBI's, NL-KvG's, EU-CBI's, en EU-KvG's aan.
  • De schemabeheerder beheert het schema waarmee alle CBI's en KvG's de keuringen op dezelfde manier uitvoeren.
  • De Raad voor Accreditatie beoordeelt of CBI's en KvG's voldoen aan de Europese en Nederlandse eisen voor keuringsinstellingen.
  • De Nederlandse Arbeidsinspectie ziet erop toe dat het stelsel dat de veiligheid van drukapparatuur waarborgt, goed functioneert. Ook voert zij inspecties uit en doet onderzoek bij ongevallen waarbij drukapparatuur een rol speelt.

Risico's, aanpak en effect

Benieuwd welke risico's de Arbeidsinspectie ziet, de aanpak ervan en het effect daarvan? Bekijk de pagina Drukapparatuur: Risico's, aanpak en effect.