Arbeidsongevallen

In Nederland gebeuren dagelijks arbeidsongevallen waarbij mensen gewond raken of overlijden. Het is daarom belangrijk om arbeidsongevallen te voorkomen en van deze ongevallen te leren.

Arbeidsongevallen moeten volgens de Arbeidsomstandighedenwet direct door de werkgever aan de Nederlandse Arbeidsinspectie worden gemeld.

Wat is een arbeidsongeval?

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die (vrijwel) onmiddellijk leidt tot de dood of schade aan de gezondheid en met verzuim tot gevolg.

Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg. Ongevallen die plaatsvinden op de openbare weg kunnen dus ook onder de definitie van arbeidsongeval vallen. In de regel is er echter géén sprake van een arbeidsongeval als het letsel ontstaat tijdens het naar of van het werk rijden (woon-werkverkeer).

Welke arbeidsongevallen moeten gemeld worden?

Arbeidsongevallen moeten volgens de Arbeidsomstandighedenwet direct aan de Nederlandse Arbeidsinspectie worden gemeld.

Arbeidsongevallen moeten worden gemeld:

  • als het slachtoffer opgenomen wordt in het ziekenhuis;
  •  wanneer er sprake is van blijvend letsel;
  • als het slachtoffer overleden is aan de gevolgen van het ongeval.

Onder 'blijvend letsel' worden ook chronische lichamelijke en psychische klachten verstaan. Onder “ziekenhuisopname” wordt verstaan dat een slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen (Hieronder valt ook een dagopname). Een poliklinische behandeling wordt dus niet als ziekenhuisopname beschouwd.

Ook moet de werkgever het ongeval direct melden zodra bekend is dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het arbeidsongeval.

Ongevalsonderzoek

Een ongevalsonderzoek vindt zo snel mogelijk na de melding plaats. De Arbeidsinspectie vraagt altijd de ongevalssituatie zo veel mogelijk in tact te laten, zodat de inspecteur zich een goed beeld kan vormen over de gebeurtenissen. De inspecteur zal ook betrokkenen en getuigen horen.

De werkgever en de werknemers zijn verplicht volledig mee te werken aan het onderzoek en alle gewenste informatie te geven. Bekijk meer informatie over ongevalsonderzoek

In Nederland gebeuren dagelijks arbeidsongevallen waarbij mensen gewond raken, of overlijden. Arbeidsongevallen meldt u bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Wanneer moet u als werkgever een arbeidsongeval melden?

U bent verplicht een arbeidsongeval te melden bij een dodelijke afloop, een ziekenhuisopname, of blijvend letsel. Ook wanneer dit pas later blijkt.

U meldt niet alleen voor uw eigen medewerkers, maar voor iedereen die onder uw gezag werkt. Dus ook bijvoorbeeld uitzendkrachten. Let op: u kunt een forse boete krijgen als u een ongeval niet direct meldt.  

Hoe kunt u een melding doen?

Een arbeidsongeval meldt u telefonisch of via de website. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

Wat is het doel van een onderzoek?

Het doel is om te achterhalen wat er is gebeurd, de veiligheid in het bedrijf te verbeteren en herhaling van het ongeval te voorkomen.

Hoe verloopt een onderzoek?

Na de melding komt de inspecteur zo snel mogelijk naar de plaats van het ongeval.

U moet de plaats van het ongeval tot de komst van de inspecteur ongewijzigd laten.

De inspecteur maakt foto’s, neemt getuigenverklaringen af, spreekt indien mogelijk met het slachtoffer en kan bewijsstukken meenemen.

Alle betrokkenen zijn verplicht om mee te werken aan het onderzoek.

De inspecteur kan het werk per direct stilleggen als de situatie ernstig gevaar voor werknemers oplevert.

Nadat de inspecteur zich een beeld heeft gevormd van de gebeurtenissen, wordt u in de meeste gevallen gevraagd om zelf verder onderzoek te doen naar het ongeval.

Uw onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en wat de achterliggende oorzaken van het ongeval zijn. Op basis van uw onderzoek maakt u een rapportage en verbeterplan.

De Arbeidsinspectie beoordeelt uw rapportage en uw verbeterplan. Wanneer de rapportage en het verbeterplan voldoende zijn dan wordt het onderzoek afgesloten. Tijdens een eventuele vervolginspectie controleert de Arbeidsinspectie of u de acties en maatregelen uit het verbeterplan heeft uitgevoerd. Wanneer dat niet het geval is, zal de Arbeidsinspectie handhaven.

Zijn de werkgeversrapportage en het verbeterplan uiteindelijk onvoldoende? Dan doet de inspecteur zelf verder onderzoek naar het arbeidsongeval.

In uitzonderingsgevallen kan de Arbeidsinspectie besluiten tot een eigen onderzoek. Gaat het om een dodelijk ongeval of een ongeval met iemand die jonger is dan 18 jaar? Dan wordt het ongeval altijd geheel door de Arbeidsinspectie onderzocht.  

Als uit het onderzoek door de Arbeidsinspectie blijkt dat sprake is van een overtreding dan kan de Inspectie een boete opleggen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?  Kijk dan op nlarbeidsinspectie.nl of bel 0800-5151.