Ongevalsonderzoek

Een ongevalsonderzoek vindt zo snel mogelijk na de melding van een arbeidsongeval plaats. De Arbeidsinspectie vraagt altijd de ongevalssituatie zo veel mogelijk ongewijzigd te laten. De inspecteur kan zich dan een goed beeld vormen over de gebeurtenissen. De inspecteur zal ook betrokkenen en getuigen horen.

Arbeidsongevallen moeten volgens de Arbeidsomstandighedenwet direct door de werkgever aan de Nederlandse Arbeidsinspectie worden gemeld.

Verloop onderzoek na arbeidsongeval

Nadat de inspecteur een beeld heeft gevormd over de gebeurtenissen wordt de werkgever in de meeste gevallen gevraagd om zelf verder onderzoek te doen naar het ongeval. In uitzonderingsgevallen kan de Arbeidsinspectie besluiten om zelf onderzoek te doen. Wanneer sprake is van een dodelijk ongeval of een ongeval met een kind (15 jaar en jonger) of jeugdige (16- en 17 jarigen), wordt het ongeval altijd geheel door een inspecteur van de Arbeidsinspectie onderzocht.

De werkgever en de werknemers zijn verplicht volledig mee te werken aan het onderzoek en alle gewenste informatie te geven.

Onderzoek door werkgever

In de meeste gevallen wordt de werkgever gevraagd zelf onderzoek te doen naar het arbeidsongeval. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en wat de directe- en basisoorzaken van het ongeval zijn. Op basis van het onderzoek maakt de werkgever een rapportage met verbeterplan. Het doel hiervan is dat de werkgever leert van het arbeidsongeval en de veiligheid in het bedrijf verbetert. Zo kan herhaling van het ongeval worden voorkomen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeelt de werkgeversrapportage en het verbeterplan. Wanneer de rapportage en het verbeterplan voldoende zijn dan wordt het onderzoek afgesloten. Tijdens een mogelijke vervolginspectie controleert de Arbeidsinspectie of de werkgever de acties en maatregelen uit het verbeterplan heeft uitgevoerd. Wanneer dat niet het geval is, zal de Arbeidsinspectie handhaven.

Zijn de werkgeversrapportage en het verbeterplan uiteindelijk onvoldoende? Dan doet de inspecteur verder onderzoek naar het arbeidsongeval. Als sprake is van overtreding van de wettelijke regels dan kan de inspecteur een boeterapport opmaken. De werkgever kan een boete krijgen en moet maatregelen treffen om een herhaling van het ongeval te voorkomen.

Strafrechtelijk onderzoek

Bij zeer ernstige en dodelijke ongevallen doet de Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie. Wanneer sprake is van een strafbaar feit dan wordt er proces-verbaal opgemaakt. De betrokkenen ontvangen hier bericht van. Het proces-verbaal wordt voor verdere afhandeling naar het Openbaar Ministerie gezonden.

Zelfinspectie Ongevalsonderzoek

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een handreiking ontwikkeld voor werkgevers die zelf onderzoek doen naar het ongeval. Ook kunnen zij voordat de rapportage en het verbeterplan worden ingediend op zelfinspectie.nl/ongevalsonderzoek controleren of alle stappen uit het ongevalsonderzoek zijn doorlopen.  

In Nederland gebeuren dagelijks arbeidsongevallen waarbij mensen gewond raken, of overlijden. Arbeidsongevallen meldt u bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Wanneer moet u als werkgever een arbeidsongeval melden?

U bent verplicht een arbeidsongeval te melden bij een dodelijke afloop, een ziekenhuisopname, of blijvend letsel. Ook wanneer dit pas later blijkt.

U meldt niet alleen voor uw eigen medewerkers, maar voor iedereen die onder uw gezag werkt. Dus ook bijvoorbeeld uitzendkrachten. Let op: u kunt een forse boete krijgen als u een ongeval niet direct meldt.  

Hoe kunt u een melding doen?

Een arbeidsongeval meldt u telefonisch of via de website. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

Wat is het doel van een onderzoek?

Het doel is om te achterhalen wat er is gebeurd, de veiligheid in het bedrijf te verbeteren en herhaling van het ongeval te voorkomen.

Hoe verloopt een onderzoek?

Na de melding komt de inspecteur zo snel mogelijk naar de plaats van het ongeval.

U moet de plaats van het ongeval tot de komst van de inspecteur ongewijzigd laten.

De inspecteur maakt foto’s, neemt getuigenverklaringen af, spreekt indien mogelijk met het slachtoffer en kan bewijsstukken meenemen.

Alle betrokkenen zijn verplicht om mee te werken aan het onderzoek.

De inspecteur kan het werk per direct stilleggen als de situatie ernstig gevaar voor werknemers oplevert.

Nadat de inspecteur zich een beeld heeft gevormd van de gebeurtenissen, wordt u in de meeste gevallen gevraagd om zelf verder onderzoek te doen naar het ongeval.

Uw onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en wat de achterliggende oorzaken van het ongeval zijn. Op basis van uw onderzoek maakt u een rapportage en verbeterplan.

De Arbeidsinspectie beoordeelt uw rapportage en uw verbeterplan. Wanneer de rapportage en het verbeterplan voldoende zijn dan wordt het onderzoek afgesloten. Tijdens een eventuele vervolginspectie controleert de Arbeidsinspectie of u de acties en maatregelen uit het verbeterplan heeft uitgevoerd. Wanneer dat niet het geval is, zal de Arbeidsinspectie handhaven.

Zijn de werkgeversrapportage en het verbeterplan uiteindelijk onvoldoende? Dan doet de inspecteur zelf verder onderzoek naar het arbeidsongeval.

In uitzonderingsgevallen kan de Arbeidsinspectie besluiten tot een eigen onderzoek. Gaat het om een dodelijk ongeval of een ongeval met iemand die jonger is dan 18 jaar? Dan wordt het ongeval altijd geheel door de Arbeidsinspectie onderzocht.  

Als uit het onderzoek door de Arbeidsinspectie blijkt dat sprake is van een overtreding dan kan de Inspectie een boete opleggen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?  Kijk dan op nlarbeidsinspectie.nl of bel 0800-5151.