Waarschuwing of eis

Als een inspecteur een niet zware of ernstige overtreding vaststelt, krijgt de werkgever doorgaans de gelegenheid deze binnen een bepaalde tijd op te heffen. De inspecteur geeft dan een waarschuwing of een eis tot naleving van de wet.

Waarschuwing

Een waarschuwing wordt gegeven wanneer een concrete norm in de wet is overtreden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een geluidsnorm of de hoogte waarbij sprake is van valgevaar. In de wet staat omschreven wat een werkgever moet doen om de overtreding op te heffen.

In de schriftelijke waarschuwing geeft de inspecteur aan binnen welke termijn de overtreding moet zijn opgeheven. Na verloop van tijd controleert de inspecteur of de overtreding naar behoren is opgeheven. Is dat niet het geval, dan maakt de inspecteur een boeterapport op (zie verder onder Boete).

Eis tot naleving van de wet

Een eis tot naleving van de wet wordt gegeven wanneer er een niet zware of ernstige overtreding wordt geconstateerd waarvoor geen concrete norm in de wet staat. Meestal staat er in de wet dan een doelbepaling, bijvoorbeeld "het werk moet veilig/gezond georganiseerd zijn". De inspecteur zal dan omschrijven wanneer de Inspectie tevreden is en vindt dat het werk veilig/gezond is georganiseerd.

In de schriftelijke eis geeft de inspecteur zowel aan welke maatregelen moeten worden genomen om de overtreding op te heffen, als binnen welke termijn de overtreding moet zijn opgeheven. Na verloop van tijd controleert de inspecteur of de overtreding naar behoren is opgeheven. Is dat niet het geval, dan maakt de inspecteur een boeterapport op (zie verder onder Boete).

Toepassing waarschuwing of eis

Een waarschuwing of eis kan een inspecteur alleen inzetten bij de handhaving van de volgende wet- en regelgeving:

  • Arbeidsomstandighedenwet,
  • Arbeidstijdenwet,
  • Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en de Aanvullende Risico-inventarisatie en evaluatie (Arie).