Arbeidsongeval melden

Helaas gebeuren er dagelijks arbeidsongevallen in Nederland waarbij mensen gewond raken of overlijden. Als werkgever bent u verplicht om ernstige en dodelijke arbeidsongevallen te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Inspectie beslist vervolgens of het ongeval nader onderzocht wordt.

Dodelijk arbeidsongeval melden

Is er sprake van een dodelijk arbeidsongeval? Bel direct 0800-5151. De Nederlandse Arbeidsinspectie is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Arbeidsongeval melden

Is er sprake van een arbeidsongeval met als gevolg een ziekenhuisopname en/of blijvend letsel? Meld dit dan direct bij de de Nederlandse Arbeidsinspectie:

Bekijk de animatie hieronder

Helaas gebeuren er in Nederland dagelijks arbeidsongevallen waarbij mensen gewond raken, of overlijden. Ernstige arbeidsongevallen meldt u bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Wanneer moet u als werkgever een arbeidsongeval melden?

U bent verplicht een arbeidsongeval te melden wanneer er sprake is van een dodelijke afloop, een ziekenhuisopname, of blijvend letsel. Ook wanneer dit pas later blijkt.

U meldt niet alleen voor uw eigen medewerkers, maar voor iedereen die onder uw gezag werkt. Dus ook bijvoorbeeld uitzendkrachten. Let op: u kunt een forse boete krijgen als u een ongeval niet direct meldt.  

Hoe kunt u een melding doen?

Een arbeidsongeval meldt u eenvoudig telefonisch of via de website.  Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week De Inspectie beslist of het ongeval onderzocht wordt.  

Wat is het doel van een onderzoek?

Doel is om te achterhalen wat er gebeurd is, hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden en of er sprake is van een overtreding.  Medewerking aan een onderzoek is voor alle betrokkenen verplicht.

Hoe verloopt een onderzoek?

De inspecteur gaat naar de plaats van het ongeval. Dit is de eerste fase van het onderzoek.

U moet de plaats van het ongeval tot de komst van de inspecteur zo veel mogelijk ongewijzigd laten.

De inspecteur maakt  foto’s , neemt getuigenverklaringen af, onderzoekt het arbobeleid en kan bewijsstukken meenemen.

Wanneer de situatie ter plekke ernstig gevaar voor werknemers oplevert, kan de inspecteur het werk per direct stilleggen.

Na de eerste fase van het onderzoek wordt besloten welke maatregel de Inspecteur oplegt om de veiligheid in het bedrijf te verbeteren. Dit hangt af van onder meer de ernst van het letsel en de mate waarin de werkgever werk heeft gemaakt van arbeidsveiligheid.

De inspecteur kan bepalen dat u zelf een onderzoek moet uitvoeren en een verbeterplan moet opstellen. Ook kan de inspecteur besluiten om de werkplek te inspecteren. U  moet dan aan de slag met de verbeterpunten die hieruit voortkomen. Het is ook mogelijk dat de inspecteur het onderzoek na de eerste fase beëindigt zonder dat er een maatregel wordt opgelegd. Wel wordt verwacht dat u dan zelf een verbeterplan opstelt.

Bij een dodelijk ongeval, een ongeval met zwaar blijvend letsel, of indien de werkgever onvoldoende werk heeft gemaakt van arbeidsveiligheid, zet de inspecteur het onderzoek voort.

Zo’n onderzoek duurt vaak enkele maanden en in complexe zaken soms meer dan een jaar. In sommige gevallen gebeurt het onderzoek in samenwerking met de politie.

Als de inspecteur een overtreding constateert , wordt een rapportage opgemaakt. Wanneer er sprake is van een overtreding kan de Inspectie een boete opleggen. In ernstige gevallen kan de overtreding leiden tot een proces-verbaal.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?  Kijk dan op nlarbeidsinspectie.nl of bel 0800-5151.

Vraag en antwoord

Bij de Nederlandse Arbeidsinspectie kunt u ook andere meldingen doen, evenals aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als arbeidsuitbuiting, asbestverwijdering, illegale arbeid en onveilige producten. Ga voor deze en andere meldingen naar de pagina Melden.