Bagage-afhandelaren moeten direct hulpmiddelen inzetten

De 6 bagage-afhandelaren op vliegveld Schiphol moeten per direct gebruik maken van hulpmiddelen om bagage af te handelen. Binnen 2 jaar dient het afhandelen van bagage in de bagagehallen geautomatiseerd dan wel gemechaniseerd te zijn. Deze eisen heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie aan de bagage-afhandelaren van Schiphol opgelegd. Zij zijn vandaag, dinsdag 14 maart, hiervan op de hoogte gebracht.

Uit de inspecties die de Arbeidsinspectie de afgelopen tijd heeft gehouden is gebleken dat de behandeling van bagagestukken van passagiers in de bagagekelders nagenoeg zonder fysieke belasting kan worden uitgevoerd zoals bij een paar bagage-afhandelaren al het geval is. Al eerder had de Arbeidsinspectie een kennisgeving eis gesteld. De bagage-afhandelaren hebben hierop een zienswijze kunnen indienen en een aantal heeft dat gedaan. Deze zienswijze en de inspecties hebben voor de Arbeidsinspectie geen reden gegeven om terug te komen op de eerder gestelde kennisgeving eis.

De nu gestelde eis zal dan ook nageleefd moeten worden. Weliswaar hebben de bedrijven het recht om bezwaar aan te tekenen tegen deze eis, maar dat heeft juridisch gezien geen opschortende werking.

De 4 eisen die de Arbeidsinspectie aan de bagage-afhandelaren heeft gesteld zijn:

  • 'Binnen 2 jaar of binnen een onderbouwde redelijke termijn na dagtekening van deze eis, dient het afhandelen van bagage in de bagagehallen geautomatiseerd/ gemechaniseerd te zijn. Werknemers mogen hierbij niet meer structureel handmatig bagagestukken hanteren.'
  • 'Binnen 6 maanden na dagtekening van deze eis, dient u schriftelijk aan mij aan te geven wat uw plan van aanpak is om binnen de gestelde termijn van 2 jaar of binnen een onderbouwde redelijke termijn te komen tot de geëiste automatiseringen/ mechanisatie van het bagage-afhandelproces in de bagagehallen.'
  • 'Per direct na dagtekening van deze eis en totdat de automatiseringen/ mechanisatie van het bagage- afhandelproces is voltooid, dient u gebruik te maken van hulpmiddelen om bagage af te handelen. Hulpmiddelen zoals de CLS, vacuümheffers en mechanische tilhulpen. Hierbij merk ik, wellicht ten overvloede, op dat u uw werknemers over het (juiste) gebruik van de hulpmiddelen dient voor te lichten, hen instructie dient te geven en toezicht dient te houden op het (juiste) gebruik ervan.'
  • 'Op het platform dient per direct na dagtekening van deze eis de Rampsnake/Powerstow of dergelijke hulpmiddel gebruikt te worden bij het laden/lossen van vliegtuigen waar koffers los geladen worden. Ook hierbij merk ik, wellicht ten overvloede, op dat u uw werknemers over het (juiste) gebruik van de hulpmiddelen dient voor te lichten, hen instructie dient te geven en toezicht dient te houden op het (juiste) gebruik ervan.'

De Nederlandse Arbeidsinspectie zal de bagage-afhandelaren opnieuw hierop inspecteren. Als bij deze of een volgende, nieuwe inspectie dezelfde of soortgelijke overtredingen worden geconstateerd, dan wordt een boeterapport opgemaakt.

Naast het opstellen van een boeterapport zal bij opnieuw constateren van fysieke overbelasting in de toekomst, naast een verhoogde boete, bij de bagage-afhandelaren ook direct een last onder dwangsom worden opgelegd.

Bij alle bagage-afhandelaren worden onvoldoende maatregelen genomen om de fysieke belasting te verminderen. Zo is er niet in alle bagagekelders een geautomatiseerd/mechanisch systeem aanwezig en worden niet in alle bagagekelders tilhulpen ter beschikking gesteld of er wordt niet op toegezien dat deze ook daadwerkelijk worden gebruikt door de werknemers. Uit gesprekken met werknemers is onder andere gebleken dat de aangeboden tilhulpen in de praktijk niet voldoen en/of dat het gebruik van tilhulpen vertraging oplevert.

Op de platforms, waar het laden/lossen van vliegtuigen plaatsvindt, wordt ook onvoldoende gebruik gemaakt van hulpmiddelen en is sprake van structurele fysieke overbelasting.

Uit berekeningen van de Arbeidsinspectie op basis van de NIOSH-methode blijkt dat zowel bij bagageafhandeling op het platform als in de bagagekelders overschrijdingen van de gezondheidskundige richtlijnen plaatsvinden, met minimaal een factor 2. Een waarde hoger dan 2 betekent dat een werknemer over een dag gemeten minimaal 2 keer te veel gewicht tilt en dat er een sterk verhoogd risico bestaat op rugklachten en dat de werkwijze onmiddellijk moet worden aangepast om blijvende gezondheidsschade te voorkomen.