Dossier Schiphol

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de luchthaven Schiphol.

De Arbeidsinspectie kijkt naar eerlijke, gezonde en veilige werkomstandigheden voor de medewerkers van de luchthaven. Het gaat bijvoorbeeld om de fysieke belasting van personeel tijdens het werk, maar de Arbeidsinspectie kijkt ook naar de psychosociale belasting van werknemers. Hoe hoog is de werkdruk? Hoe gaat het werken met gevaarlijke stoffen en hoe groot zijn de risico's op een ongeval? Krijgt personeel voldoende betaald en worden de arbeidstijden gerespecteerd?

De afgelopen jaren heeft de Arbeidsinspectie op basis van risicogerichte projecten en meldingen honderden inspecties/onderzoeken uitgevoerd. Onder meer op de fysieke belasting van de medewerkers en de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Om inzicht te geven over afgeronde en lopende procedures ten aanzien van fysieke belasting bij de bagage afhandelaren en blootstelling wordt het Dossier Schiphol op deze website actueel gehouden. Het dossier wordt gevuld met relevante, openbare informatie.

Fysieke belasting

De Arbeidsinspectie eist (maart 2023) dat het afhandelen van bagage in de bagagehallen volledig geautomatiseerd, dan wel gemechaniseerd wordt. De eis beoogt dat de gevaren voor de gezondheid door fysieke belasting van grondpersoneel wordt voorkomen.

Bagage-afhandelaren stellen met Schiphol een plan van aanpak op voor het automatiseren/mechaniseren, zoals gesteld in de eis. De Arbeidsinspectie heeft regelmatig contact met de betrokken werkgevers en Schiphol over de voortgang.

De bagage-afhandelaren moeten in de tussenliggende (korte termijn) periode - totdat de volledige mechanisering is gerealiseerd - ervoor zorgen dat de werknemers niet meer structureel handmatig bagagestukken hanteren om fysieke belasting te beperken. Daarvoor moeten ze hulpmiddelen inzetten en werkzaamheden afwisselen.

De Arbeidsinspectie constateerde bij inspecties in 2023 en in 2024 dat enkele betrokken bedrijven nog onvoldoende maatregelen nemen - zoals de inzet van tilhulpen en het afwisselen van taken - om de fysieke belasting te beperken. Medewerkers voeren nog steeds fysiek belastende bagage werkzaamheden uit die de gezondheid en veiligheid in gevaar kunnen brengen.

In 2023 kregen de 6 bagage-afhandelaren een last onder dwangsom (LOD) opgelegd. De dwangsommen zijn afgerond en worden geïnd.

Een viertal hebben opnieuw een voornemen voor een last onder dwangsom gekregen, omdat ze onvoldoende de fysieke belasting van hun medewerkers beperken.

De Inspectie blijft periodiek controleren of de benodigde maatregelen getroffen worden of gehandhaafd blijven.

Blootstelling gevaarlijke stoffen

In januari 2024 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie het definitieve deelbesluit over Schiphol gepubliceerd op het handhavingsverzoek van FNV. Het besluit gaat over maatregelen die op de luchthaven genomen moeten worden met betrekking tot onder meer het gebruik van vliegtuigmotoren rond platforms, Auxiliary Power Units (APU's) en het gebruik van diesel aangedreven vliegtuigvoorzieningen.