Dossier Schiphol

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de luchthaven Schiphol.

De Arbeidsinspectie kijkt naar eerlijke, gezonde en veilige werkomstandigheden voor de medewerkers van de luchthaven. Het gaat bijvoorbeeld om de fysieke belasting van personeel tijdens het werk, maar de Arbeidsinspectie kijkt ook naar de psychosociale belasting van werknemers. Hoe hoog is de werkdruk? Hoe gaat het werken met gevaarlijke stoffen en hoe groot zijn de risico's op een ongeval? Krijgt personeel voldoende betaald en worden de arbeidstijden gerespecteerd?

De afgelopen jaren heeft de Arbeidsinspectie op basis van risicogerichte projecten honderden inspecties uitgevoerd. Met oog op de fysieke belasting van de medewerkers en de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Om inzicht te geven over afgeronde en lopende procedures wordt het Dossier Schiphol op deze website actueel gehouden. Het dossier wordt gevuld met relevante, openbare informatie.

Fysieke belasting

De Arbeidsinspectie eist van de 6 bagage-afhandelaren op vliegveld Schiphol dat het afhandelen van bagage in de bagagehallen geautomatiseerd, dan wel gemechaniseerd wordt. De eis moet ervoor zorgen dat de fysieke belasting van grondpersoneel wordt voorkomen. Per direct moeten de bagage-afhandelaren ervoor zorgen dat de werknemers niet meer structureel handmatig bagagestukken hanteren om fysieke belasting te beperken. Daarvoor moeten ze hulpmiddelen inzetten.

De Arbeidsinspectie constateerde bij herinspectie dat de betrokken bedrijven nog onvoldoende maatregelen nemen - zoals de inzet van tilhulpen en het afwisselen van taken - om de fysieke belasting te beperken. Medewerkers tillen nog steeds te zwaar of voeren bagage werkzaamheden uit die de gezondheid en veiligheid in gevaar kunnen brengen. De 6 bagage-afhandelaren hebben daarop in september 2023 definitief een last onder dwangsom (LOD) opgelegd gekregen. De Inspectie controleert periodiek of de benodigde maatregelen getroffen worden.

De eis voor volledige automatisering dan wel mechanisering loopt nog. Door Schiphol is toegezegd dat in april 2024 alle arbeidsplaatsen van een (til)hulpmiddel zijn voorzien. Bagage-afhandelaren hebben met Schiphol een plan van aanpak opgesteld voor het automatiseren/mechaniseren, zoals gesteld in de eis van maart 2023. De Arbeidsinspectie heeft regelmatig contact met de betrokken werkgevers en Schiphol over de voortgang.

Blootstelling gevaarlijke stoffen

In januari 2024 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie het definitieve deelbesluit over Schiphol gepubliceerd op het handhavingsverzoek van FNV. Het besluit gaat over maatregelen die op de luchthaven genomen moeten worden met betrekking tot onder meer het gebruik van vliegtuigmotoren rond platforms, Auxiliary Power Units (APU's) en het gebruik van diesel aangedreven vliegtuigvoorzieningen.