Uniforme openbare voorbereidingsprocedure ontwerpbesluit Schiphol Nederland B.V.

Kennisgeving Staatscourant

Op 30 mei 2023 is de kennisgeving van het ontwerpbesluit handhavingsverzoek FNV gepubliceerd in de Staatscourant.

Belanghebbenden konden gedurende de termijn van terinzagelegging een zienswijze indienen. Deze termijn is inmiddels gesloten.