Inspectieresultaten Arbozorg in de Houtverwerkende Industrie 2021

Van maart 2021 tot november 2021 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie gecontroleerd of bedrijven in de houtverwerkende industrie voldoen aan de arbozorgbepalingen. Bij 250 werkgevers is gecontroleerd of zij beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E), een plan van aanpak en een basiscontract met een arbodienst of arbodeskundige. Bekijk de resultaten: