Stakingsbreking

Werknemers hebben het recht te staken als zij een arbeidsgeschil hebben met hun werkgever. Artikel 10 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) regelt dat bij een staking geen arbeidskrachten ter beschikking mogen worden gesteld ter vervanging van stakende werknemers, bijvoorbeeld arbeidskrachten die worden ingehuurd via een uitzendbureau.

Als het vermoeden bestaat dat artikel 10 Waadi niet wordt nageleefd, dan kan melding worden gedaan bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Hoe verloopt een onderzoek?

De Inspectie kan na een melding een onderzoek starten. Inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie brengen dan 1 of meerdere bezoeken aan de werkplek en/of de plek waar de administratie wordt bewaard. Het kan zijn dat dit onaangekondigd gebeurt. De inspecteurs zullen zich eerst legitimeren en het doel van hun bezoek uitleggen. De inspecteurs kunnen aanwezige werknemers, uitzendkrachten, vertegenwoordigers van de onderneming enzovoorts, vragen stellen en horen als getuigen. Bovendien kunnen ze inzage vragen in de administratie. Deze stukken kunnen worden meegenomen om te kopiëren. Verder kan de inspecteur vragen stellen aan andere bedrijven die betrokken zijn bij het onderzoek, zoals uitzendbureaus of opdrachtgevers.

De inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie voeren hun onderzoek uit op basis van de bevoegdheden die staan vermeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Betrokkenen zijn verplicht (art. 5:20 Awb) aan een onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie mee te werken.

Verslag

Na het onderzoek maakt de inspecteur een verslag. Dit verslag bevat de feiten en omstandigheden die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Heeft de onderneming artikel 10 van de Waadi niet nageleefd? Dan krijgt deze eerst de mogelijkheid om schriftelijk op het verslag te reageren. Daarna wordt het verslag aan belanghebbenden gestuurd, zoals de melder en de onderneming. Ook een werkgevers- of werknemersvereniging kan een belanghebbende zijn.

Artikel 10 Waadi is in de wet niet beboetbaar gesteld. Dit betekent dat de Nederlandse Arbeidsinspectie geen boete of andere sanctie kan opleggen als dit artikel wordt overtreden. Het is aan de melder om vervolgstappen te zetten, bijvoorbeeld door een civiele rechtszaak te starten.

Melding maken

Wilt u melding maken van een mogelijke overtreding van de Waadi? Bel dan de Nederlandse Arbeidsinspectie, telefoon 0800 5151.