Nanodeeltjes

Nanodeeltjes zijn zeer kleine deeltjes van een stof, ter grootte van 1 tot 100 nanometer (1 nanometer is een miljoenste millimeter). Deze deeltjes hebben bijzondere eigenschappen die wezenlijk kunnen verschillen van 'normale' materialen, bijvoorbeeld andere geleiding of magnetische of toxische eigenschappen. Omdat er nog weinig bekend is over de risico's van nanodeeltjes, worden deze als gevaarlijke stof behandeld.

Nanodeeltjes behandelen als gevaarlijke stoffen

Omdat de risico's van nanodeeltjes nog onbekend en onzeker zijn, moeten ze worden behandeld als gevaarlijke stoffen. Dat staat in een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkvloer. Voormalig minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had om dit advies gevraagd.

Nanodeeltjes zijn miniscuul kleine deeltjes, die niet met het blote oog waarneembaar zijn. Een nanometer is 0,000001 millimeter, een miljardste meter. Doordat nanodeeltjes zo klein zijn, hebben ze bijzondere eigenschappen die nieuwe kansen kunnen opleveren. Bijvoorbeeld om medicijnen meer gericht te kunnen toedienen. Ze kunnen ook risico's met zich meebrengen, maar daarover bestaat nog veel onduidelijkheid.

Blootstelling voorkomen

Daarom moeten werkgevers volgens de SER het 'voorzorgbeginsel' toepassen, wat betekent dat zij moeten voorkomen dat werknemers met nanodeeltjes in aanraking komen. Als die niet te vermijden is, dan moet de werkgever zorgen dat werknemers zo min mogelijk en zo kort mogelijk worden blootgesteld. Bovendien moet hij de gezondheid van de betrokken werkgevers monitoren.

De SER ziet de toepassing van het voorzorgbeginsel als tijdelijk, tot het moment waarop de nanodeeltjes zijn opgenomen in de Europese stoffenwetgeving REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals). Of tot er voldoende kennis is over de risico's van nanodeeltjes.

Momenteel werkt in Nederland al een aanzienlijk aantal mensen met nanodeeltjes en dit aantal zal naar verwachting snel toenemen. Bijna alle bedrijven en kennisinstellingen die werken met nanodeeltjes, nemen al maatregelen om blootstelling te beperken, zoals ventilatie en persoonlijke beschermingsmiddelen. Of deze maatregelen effectief zijn, is nog niet bekend.

Gezondheidsrisico's beoordelen

Met behulp van de nano.stoffenmanager.nl kunt u de gezondheidsrisico's van blootstelling aan synthetische nanodeeltjes kwalitatief beoordelen. Beheersmaatregelen kunnen hiermee worden geselecteerd of in het plan van aanpak worden opgenomen.