Misbruik van regelingen en voorzieningen

Fraude met sociale uitkeringen tast het financieel en maatschappelijk draagvlak voor sociale voorzieningen aan. Misbruik van arbeidsmarktregelingen leidt tot oneerlijke concurrentieverhoudingen tussen bedrijven en verdringing van reguliere arbeidsplaatsen. Door dit misbruik tegen te gaan ontstaan er meer kansen op werk voor uitkeringsgerechtigden. 

Om een toetsingskader te kunnen ontwikkelen op de kwaliteit van het uitvoeringsbeleid en het toezicht door gemeenten en uitvoeringsinstanties voert de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2017 een risicoanalyse op misbruikgevoelige ‘zwakke’ plekken in regelgeving en beleidsuitvoering uit.

De Inspectie controleert tevens de naleving van eisen aan organisaties die met kennismigranten, buitenlandse studenten en aupairs werken (arbeidswetten). In 2017 onderzoekt de Inspectie bovendien “zwarte fraude”(sociale zekerheidswetten), waarbij zij bij ervaringen in de uitvoeringspraktijk aansluit.