Gelijke behandeling

Een ter beschikking gestelde arbeidskracht, zoals een uitzendkracht of payroll-werknemer, heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden, zoals loon en overige vergoedingen, als een werknemer die in dienst is van de inlener en een gelijke of gelijkwaardige functie heeft (artikel 8 of artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

U kunt een melding doen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie als u vermoedt dat ter beschikking gestelde arbeidskrachten niet dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als werknemers die in dienst zijn van de opdrachtgever. Een melding kan bijvoorbeeld worden gedaan door een werknemer of een vakbond.

Hoe verloopt een onderzoek?

De Inspectie kan na een melding een onderzoek starten. Inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie brengen dan 1 of meerdere bezoeken aan de werkplek en/of de plek waar de administratie wordt bewaard. Het kan zijn dat dit onaangekondigd gebeurt. De inspecteurs zullen zich eerst legitimeren en het doel van hun bezoek uitleggen. De inspecteurs kunnen aanwezige werknemers, uitzendkrachten, vertegenwoordigers van de onderneming, enzovoorts, vragen stellen en horen als getuigen. Bovendien kunnen ze inzage vragen in de administratie. Deze stukken kunnen worden meegenomen om te kopiëren. Verder kan de inspecteur vragen stellen aan andere bedrijven die betrokken zijn bij het onderzoek, zoals uitzendbureaus of opdrachtgevers.

De inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie voeren hun onderzoek uit op basis van de bevoegdheden die staan vermeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Betrokkenen zijn verplicht (art. 5:20 Awb) aan een onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie mee te werken.

Verslag

Na het onderzoek maakt de inspecteur een verslag. Dit rapport bevat de feiten en omstandigheden die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Heeft de onderneming artikel 8 of 8a van de Waadi niet nageleefd? Dan krijgt deze eerst de mogelijkheid om schriftelijk op het verslag te reageren. Daarna wordt het verslag aan belanghebbenden gestuurd, zoals de melder en de onderneming. Ook een werkgevers- of werknemersvereniging kan een belanghebbende zijn.

Artikel 8 en 8a Waadi is in de wet niet beboetbaar gesteld. Dit betekent dat de Nederlandse Arbeidsinspectie geen boete of andere sanctie kan opleggen als dit artikel wordt overtreden. Het is aan de melder om vervolgstappen te zetten, bijvoorbeeld door een civiele rechtszaak te starten.

Melding maken

Wilt u melding maken van een mogelijke overtreding van de Waadi? Bel dan de Nederlandse Arbeidsinspectie, telefoon 0800 5151.