Gelijke behandeling

Een ter beschikking gestelde arbeidskracht, zoals een uitzendkracht of payroll-werknemer, heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden, zoals loon en overige vergoedingen, als een werknemer die in dienst is van de inlener en die een gelijke of gelijkwaardige functie heeft (artikel 8 of artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

U kunt een melding doen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie als u vermoedt dat ter beschikking gestelde arbeidskrachten niet dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als werknemers die in dienst zijn van de inlener. Een melding kan bijvoorbeeld worden gedaan door een werknemer of een vakbond.

Hoe verloopt een onderzoek?

De Inspectie kan na een melding een onafhankelijk onderzoek starten. Inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie brengen dan 1 of meerdere bezoeken aan de werkplek en/of de plek waar de administratie wordt bewaard. Het kan zijn dat dit onaangekondigd gebeurt. De inspecteurs zullen zich eerst legitimeren en het doel van hun bezoek uitleggen. De inspecteurs kunnen aanwezige werknemers, uitzendkrachten, vertegenwoordigers van de onderneming enzovoorts, vragen stellen en horen als getuigen. Bovendien kunnen ze inzage vragen in de administratie. Deze stukken kunnen worden meegenomen om te kopiƫren. Verder kan de inspecteur vragen stellen aan andere bedrijven die betrokken zijn bij het onderzoek, zoals uitzendbureaus of inleners.

Op grond van de 'Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving' zijn de inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie aangewezen als toezichthouder voor de Waadi. De inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie voeren hun onderzoek uit op basis van de bevoegdheden die staan vermeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Betrokkenen zijn verplicht (art. 5:20 Awb) aan een onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie mee te werken.

Verslag

Na het onderzoek maakt de inspecteur een (concept)verslag. Dit verslag bevat de feiten en omstandigheden die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Ook alle bijlagen, zoals (geanonimiseerde) getuigenverhoren en arbeidsovereenkomsten worden bij het verslag gevoegd. Heeft de onderneming artikel 8 of 8a van de Waadi niet nageleefd? Dan krijgt de onderneming eerst de mogelijkheid om binnen 4 weken schriftelijk op het verslag te reageren. Deze reactie wordt als bijlage bij het verslag gevoegd. De inspecteur beschrijft vervolgens op welke punten de bevindingen wel of niet worden aangepast.

Daarna wordt het eindverslag aan belanghebbenden gestuurd, zoals de melder en de onderneming. Ook een werkgevers- of werknemersvereniging kan een belanghebbende zijn.

Artikel 8 en 8a Waadi is in de wet niet beboetbaar gesteld. Dit betekent dat de Nederlandse Arbeidsinspectie geen boete of andere sanctie kan opleggen als dit artikel wordt overtreden. Het is aan de melder om vervolgstappen te zetten, bijvoorbeeld door een civiele rechtszaak te starten.

Melding maken

Wilt u melding maken van een mogelijke overtreding van de Waadi? Bel dan de Nederlandse Arbeidsinspectie: 0800-5151.