Chroom-6

Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling, op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade in de vorm van kanker of een nadelig effect op de voortplanting. Dit wordt ook wel een CMR-stof genoemd: Carcinogeen, Mutageen, Reproductietoxisch. Aan het werken met CMR-stoffen worden extra verplichtingen gesteld.

Maatregelen om contact met chroom-6 te voorkomen

Bij werkzaamheden aan chroomhoudende metalen of chroomhoudende coatings kunnen medewerkers worden blootgesteld aan chroom-6. Dit kan zowel via inhalatie als via de huid gebeuren. Vanwege de sterk giftige en kankerverwekkende eigenschappen van chroom-6 is het zeer belangrijk dat maatregelen worden getroffen die ervoor zorgen dat de medewerkers geen nadelige gezondheidseffecten ondervinden van dit werk. Lees hieronder wat u moet u doen:

Informatie-updates

In samenspraak met en met input van Rijkswaterstaat, Onderhoud.nl, VNONCW-MKB, Ministerie van Defensie, Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (Vereniging ION), Metaalunie, FME, Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) en ProRail wordt de informatie over technische beheersmaatregelen de komende tijd verder aangevuld.