Cao-onderzoek

Iedereen die in Nederland werkt, heeft recht op eerlijk, gezond en veilig werk. Het is daarom belangrijk dat afspraken uit de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) worden nageleefd. Cao-partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van cao's. Als 1 van deze partijen vermoedt dat bepalingen uit een algemeen verbindend verklaarde cao niet worden nageleefd kan zij op grond van artikel 10 Wet AVV een verzoek indienen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie om een onafhankelijk onderzoek in te stellen.

Hoe verloopt een onderzoek?

Inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie brengen 1 of meerdere bezoeken aan de werkplek en/of de plek waar de administratie wordt bewaard. Het kan zijn dat dit onaangekondigd gebeurt. De inspecteurs zullen zich eerst legitimeren en het doel van hun bezoek uitleggen. De inspecteurs kunnen aanwezige werknemers, uitzendkrachten, vertegenwoordigers van de onderneming enzovoorts vragen stellen en horen als getuigen. Bovendien kunnen ze inzage vragen in de administratie. Deze stukken kunnen worden meegenomen om te kopiëren. Verder kan de inspecteur vragen stellen aan andere bedrijven die betrokken zijn bij het onderzoek, zoals uitzendbureaus of opdrachtgevers.

De inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie voeren hun onderzoek uit op basis van de bevoegdheden die staan vermeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Betrokkenen zijn verplicht (art. 5:20 Awb) aan een onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie mee te werken.

Rapport van bevindingen

Na het onderzoek maakt de Nederlandse Arbeidsinspectie een rapport van bevindingen. Dit rapport bevat de feiten en omstandigheden die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. In het rapport trekt de Nederlandse Arbeidsinspectie geen conclusies over het wel of niet naleven van de cao-bepalingen.  Volgens de wet krijgt degene die het verzoek om onderzoek heeft gedaan, het rapport toegestuurd. De verzoeker bepaalt welke vervolgstappen worden ondernomen.  Met dit rapport kan de verzoeker bijvoorbeeld een civiele procedure starten om naleving van de cao af te dwingen.

Cao-partijen kunnen op grond van artikel 10 Wet AVV een verzoek indienen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie om een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Neem hiervoor contact op met de Nederlandse Arbeidsinspectie, telefoon 0800 51 51.