Methode tijdens bedrijfsbezoek

Maakt de Inspectie van tevoren afspraken?

De Nederlandse Arbeidsinspectie is bevoegd inspecties uit te voeren zonder van tevoren afspraken te maken met het te bezoeken bedrijf. Ook hoeft de Inspectie geen toestemming van de werkgever om het bedrijf binnen te gaan. De Inspectie wil dat de inspecteur kan waarnemen of op de werkvloer in de dagelijkse praktijk eerlijk, gezond en veilig wordt gewerkt. Zijn er geen overtredingen, dan zal de Inspectie een onaangekondigd bezoek zo snel mogelijk afhandelen. Constateert de inspecteur wel overtredingen, dan duurt het bezoek zo lang als nodig is.

In sommige gevallen is het gewenst dat de werkgever bepaalde voorbereidingen treft om de inspectie vlot te laten verlopen. De inspectie zal langer duren vanwege het te onderzoeken risico, of er moeten specifieke deskundigen aanwezig zijn tijdens de inspectie. Bij specialistische kennis gaat het bijvoorbeeld om kennis van de technisch deskundige. In zulke gevallen kan de Nederlandse Arbeidsinspectie wel van te voren een afspraak maken. In het kader van de inspecties op het Brzo 2015 worden de geplande inspecties aangekondigd. Niet aangekondigde inspecties worden ingezet om te toetsen of datgene wat door het bedrijf bij de meerdaagse, aangekondigde inspecties is gerapporteerd, inderdaad de dagelijkse praktijk is. De projectmatige inspecties worden vooraf bekendgemaakt met onder andere persberichten en artikelen in vakbladen. Inspecties zijn dus niet altijd geheel onverwacht.

Wat gebeurt er tijdens een inspectie?

De inspecteur (één of meerdere) zal zich allereerst legitimeren (zie hieronder hoe een fysiek en digitaal legitimatiebewijs van een inspecteur eruit ziet) en daarna het doel van het inspectiebezoek aan de werkgever uitleggen. Vervolgens gaat de inspecteur aan het werk. Daarbij kan hij om inzage vragen in documenten en gegevens en vragen stellen aan medewerkers. Werkgevers zijn verplicht hun medewerking te verlenen. Zij hebben hierin geen keuze, ook kunnen zij de werkwijze van de inspecteur niet beïnvloeden.

Heeft het bedrijf of de instelling een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT)? Dan kan de inspecteur bij aankomst de OR of PVT meteen (laten) inlichten over het bezoek en vragen of deze OR of PVT de inspecteur wil vergezellen tijdens de inspectie. Dit geldt overigens niet voor bezoeken in het kader van toezicht op een eerlijke arbeidsmarkt.

Bij bezoeken aan bedrijven die bijvoorbeeld onder het Brzo 2015 vallen kunnen de inspecties meerdere dagen in beslag nemen. De inspectiebezoeken zijn dan veelal vooraf aangekondigd en aan het bedrijf is een inspectieagenda gestuurd waarin de inspectieonderwerpen zijn opgenomen. Dit aankondigen is noodzakelijk omdat er met deskundigen van het bedrijf getoetst wordt op de procedures en bijvoorbeeld ontwerpspecificaties of onderhoudsaspecten van de installaties met gevaarlijke stoffen. Als de inspecteur het noodzakelijk vindt, of wanneer er andere signalen van onvolkomenheden zijn, wordt er afgeweken van de vooraf opgestelde agenda.

Fysiek legitimatiebewijs inspecteur

Zo ziet een fysiek legitimatiebewijs van een inspecteur eruit:

Beeld: ©Nederlandse Arbeidsinspectie
Voorkant
Beeld: ©Nederlandse Arbeidsinspectie
Achterkant

Fysiek legitimatiebewijs Opsporingsambtenaar

Zo ziet een fysiek legitimatiebewijs van een Opsporingsambtenaar eruit:

Beeld: ©Nederlandse Arbeidsinspectie
Voorkant
Beeld: ©Nederlandse Arbeidsinspectie
Achterkant

Digitaal legitimatiebewijs inspecteur

Naast een fysiek legitimatiebewijs beschikken de inspecteurs ook over een digitale versie. Zo ziet een digitaal legitimatiebewijs van een inspecteur eruit:

Beeld: ©Nederlandse Arbeidsinspectie
Voorkant
Beeld: ©Nederlandse Arbeidsinspectie
Achterkant

Legitimeren op afstand

Inspecteurs oefenen steeds vaker toezicht op afstand uit: via e-mail, chat, beeldbellen en telefoon. Hiervoor beschikken zij over een digitaal legitimatiebewijs. De werkgever kan met een tijdelijke code op nlarbeidsinspectie.nl controleren of de medewerker als inspecteur werkt bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De code is 24 uur geldig.

Werkwijze tijdelijke code

 Er zijn meerdere opties:

  1. De inspecteur stuurt een tijdelijke, unieke code naar de werkgever via e-mail of chatbericht. De werkgever vult die code in op het digitale formulier.

  2. De inspecteur deelt een QR-code tijdens het beeldbellen. Door de QR-code te scannen komt de werkgever direct bij het digitale formulier terecht.

Als resultaat verschijnt de naam van de inspecteur en of deze wel/niet in dienst is bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.