Op Schiphol moeten diesel aangedreven arbeidsmiddelen worden vervangen

Op korte termijn moeten op de luchthaven Schiphol diesel aangedreven arbeidsmiddelen, voor zover technisch uitvoerbaar, op de airside worden vervangen door een versie met alternatieve aandrijving. Dit heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie geëist op grond van de Arbowetgeving. Een deel van de vervanging zal al dit jaar moeten plaatsvinden. Gezien de beperkte hoeveelheid walstroom die aanwezig is, kan de vervanging niet overal direct plaatsvinden. Ook zijn er voertuigen en arbeidsmiddelen waarvoor nog alternatieven ontwikkeld moeten worden.

De Arbeidsinspectie heeft hiermee naar aanleiding van een handhavingsverzoek van de FNV en een Zembla uitzending over klachten van platformmedewerkers 9 besluiten genomen. Op de luchthaven Schiphol zijn veel bedrijven actief, waaronder afhandelingsbedrijven. Een deel van de werknemers van afhandelingsbedrijven werkt op de platforms waar zij kunnen worden blootgesteld aan de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren en uitlaatgassen van dieselmotor aangedreven voertuigen en andere arbeidsmiddelen. Dat is schadelijk voor de gezondheid. Voor Schiphol Nederland B.V. volgt zo spoedig mogelijk nog een tweede besluit.

Kankerverwekkende stoffen

Uit inspecties blijkt dat werknemers van bagageafhandelingsbedrijven, Schiphol Nederland B.V. en van andere bedrijven kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen zoals uitlaatgassen van dieselmotoren (DME) en vliegtuigen. Naar aanleiding van de inspectie blijkt dat DME al jaren een onderwerp van aandacht is en dat er al maatregelen zijn genomen om blootstelling te verminderen. Die maatregelen zijn echter niet voldoende naar het oordeel van de Arbeidsinspectie. Dieselmotorenemissie (DME) is een kankerverwekkende stof en sinds 1 juli 2020 geldt een wettelijke grenswaarde van 10 µg EC/m3. Voor kankerverwekkende stoffen geldt de verplichting voor de werkgever om de blootstelling voor werknemers zo ver als mogelijk te verlagen tot onder de grenswaarde.

Eis tot naleving

De eisen tot naleving die de Arbeidsinspectie nu heeft opgelegd aan Schiphol Nederland B.V. en 8 bagageafhandelingsbedrijven gaan onder meer over de vervanging van dieselaangedreven arbeidsmiddelen ten behoeve van vliegtuigvoorzieningen. Ten behoeve van de bescherming van de werknemers op luchthaven Schiphol wat betreft de blootstelling aan DME en vliegtuigen, maakt de Arbeidsinspectie gebruik van een zogenoemde groene zone. Binnen de groene zone worden in de eisen kortere vervangingstermijnen gehanteerd dan buiten de groene zone.  Zo moeten alle GPU's (Ground Power Units), dieselaggregaten en PCA's (Preconditioned Air Units) bij sommige pieren binnen deze zone eind december 2023 vervangen zijn.

Daarnaast eist de Arbeidsinspectie dat alle diesel aangedreven voertuigen en overige arbeidsmiddelen uiterlijk eind december 2023 zijn vervangen, voor zover dat technisch uitvoerbaar is. Hier speelt de stroomvoorziening een rol, omdat met name elektrisch aangedreven arbeidsmiddelen ook opgeladen moeten kunnen worden. Daarom geldt deze eis tot een maxpiekbelasting van 95 procent van de stroomvoorziening als deze aantoonbaar is bereikt. De verwachting is dat eind 2025 de stroomvoorziening voldoende is om volledig aan deze eis te voldoen.

Ook eist de Arbeidsinspectie dat er voor de werknemers die blootgesteld (kunnen) worden aan gevaarlijke stoffen een (periodiek) arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) komt.

Op deze manier kunnen (vroege) gezondheidseffecten vanwege het werken met gevaarlijke stoffen opgespoord worden.

Schiphol is niet de enige plek waar de Arbeidsinspectie controles uitvoert als het gaat om blootstelling aan DME. Het afgelopen jaar heeft de Arbeidsinspectie bij meer dan 100 bedrijven gehandhaafd op het vervangen van DME.

Tweede deelbesluit

De Arbeidsinspectie is ook bezig met de voorbereiding van een tweede deelbesluit op het handhavingsverzoek van de FNV, dat onder meer zal gaan over maatregelen die betrekking hebben op het gebruik van vliegtuigmotoren rond platforms, en maatregelen die betrekking hebben op het gebruik van Auxilliary Power Units (Apu's) en het gebruik van diesel aangedreven vliegtuigvoorzieningen rond platforms.

Bij dit tweede deelbesluit zijn mogelijk andere belanghebbenden betrokken. Daarvoor wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevolgd, zodat alle belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om op het ontwerpbesluit hun zienswijze in te dienen bij de Arbeidsinspectie. Het ontwerpbesluit dat door de Arbeidsinspectie wordt voorbereid, wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Daarna worden de zienswijzen verwerkt in een definitief besluit.

Groene zone Schiphol