Veelgestelde vragen over openbaarmaking ernstige asbestovertredingen

1. Waarom maakt de Inspectie asbestboetes bekend?

De Nederlandse Arbeidsinspectie wil aan de samenleving laten zien wat ze doet. Zo leggen we verantwoording af als toezichthouder en laten we zien welke asbestsaneerders de fout ingaan. Dat doen we ook omdat publiek en politiek dat van ons vragen.

2. Waarom gebeurt dat alleen bij asbestovertredingen?

In de toekomst zal de Nederlandse Arbeidsinspectie alle inspectieresultaten bekendmaken. Het openbaar maken van inspectiegegevens is een complex proces. Vanwege de vereiste procedurele en juridische zorgvuldigheid is gekozen voor een gefaseerde invoering. Waar dat zonder wetswijziging al kan gebeurt dat al sinds 2014. Het gaat daarbij om zaken waar milieu-informatie aan de orde is, omdat de huidige Wet openbaarheid bestuur daar ruimere mogelijkheden voor kent. Zo worden naast alle zware asbestovertredingen nu ook al alle inspectieresultaten van grote chemische bedrijven (zgn. BRZO-bedrijven) openbaar gemaakt. Daarnaast worden ook overtredingen op het gebied van arbeidsmarktfraude openbaar gemaakt.

3. Wat wil de minister hiermee bereiken?

De minister wil meer open en transparant zijn over de inzet, de werkwijze en de resultaten van deĀ Nederlandse Arbeidsinspectie. De wens van meer transparantie sluit aan bij het uitgangspunt van het kabinet dat overheidsinformatie, binnen de grenzen van de wettelijke regels, zoveel mogelijk actief openbaar moet worden gemaakt.

Daarnaast is de openbaarmaking van inspectiegegevens bedoeld om de onder toezicht staande bedrijven en instellingen te prikkelen tot betere prestaties. Door de wet- en regelgeving goed na te leven, kunnen bedrijven zich in positieve zin onderscheiden van hun concurrenten.

4. Welke juridische gronden zijn er voor publicatie?

De openbaarmaking gebeurt op basis van de Wet openbaarheid bestuur. Op die wet is de Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen gebaseerd. In de beleidsregel en de bijbehorende toelichting kunt u lezen welke gegevens over zware en ernstige asbestovertredingen openbaar worden gemaakt. Ook wordt toegelicht hoe deze worden gepubliceerd en de procedure die daarbij wordt gevolgd.

5. Gaat de Nederlandse Arbeidsinspectie ook op andere werkterreinen gegevens bekendmaken en zo ja wanneer? Op basis van welke wetgeving gebeurt dat?

Op termijn wil de Nederlandse Arbeidsinspectie alle uitkomsten van onderzoeken in het nalevingtoezicht bekend maken. Dit is al het geval voor de Wet arbeidsvreemdelingen, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Arbeidstijdenwet . Inspectieresultaten voor de Arbeidsomstandighedenwet worden later actief openbaar gemaakt. Deze openbaarmaking is mogelijk vanwege de Wet aanpak schijnconstructies, die vanaf 1 juli 2015 van kracht is.

6. Waar worden deze gegevens gepubliceerd?

Op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie: asbestovertredingen.nlarbeidsinspectie.nl

7. Hoe lang zijn de gegevens zichtbaar?

Tot maximaal 5 jaar na de datum waarop de inspectie heeft plaatsgevonden.

8. Hoe kan ik zien of er bij mij in de buurt boetes zijn gegeven aan bedrijven?

In het overzicht op asbestovertredingen.nlarbeidsinspectie.nl. Hier staan vermeld: naam van het bedrijf, vestigingslocatie en locatie waar de overtreding heeft plaatsgevonden.

9. Hoe weet je of een saneerder bonafide is?

De Inspectie maakt alleen de bedrijven bekend die een boete hebben gekregen. Dat wil nog niet zeggen dat bedrijven die niet op de website genoemd zijn, altijd goed te werk gaan. Wilt u asbest laten verwijderen, dan is het in ieder geval aan te bevelen om met een gecertificeerd bedrijf in zee te gaan. De namen van gecertificeerde bedrijven vindt u op: ascert.nl.