Eerlijk werk in Nederland

De tussenrapportage Nalevingsmonitor Eerlijk Werk geeft een eerste inzicht in de naleving van de belangrijkste wetten op het gebied van eerlijk werk in Nederland: de Arbeidstijdenwet (ATW), Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) en de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

Deze resultaten over de eerste 947 bedrijfsbezoeken geven een eerste representatief beeld van de naleving. We hebben vestigingen van bedrijven onderzocht uit alle sectoren en door heel Nederland.