Staat van gezond werk

Werken is gezond. Werkenden hebben over het algemeen een betere gezondheid dan niet-werkenden. Toch is niet ieder werk even gezond. Jaarlijks overlijden ongeveer 4.000 (ex-)werknemers voortijdig als gevolg van ongezonde arbeidsomstandigheden. Dat zijn 11 mensen per dag. Verder worden jaarlijks naar schatting 13.000 werknemers arbeidsongeschikt door ongezond werk. Bekijk het rapport en de belangrijkste acties:

Blinde vlek

Ongezond werk is minder zichtbaar dan onveilig werk. Gezondheidsklachten door werk manifesteren zich vaak pas lang na de blootstelling en soms zelfs pas na het pensioen.

De 'Staat van gezond werk' vloeit voort uit de Staat van arbeidsveiligheid 2018.  Een van de conclusies luidde toen dat het onderwerp beroepsziekten nog te veel een blinde vlek is. De 'Staat van gezond werk' brengt in kaart wat de omvang van het probleem is en hoe ongezond werk te voorkomen is.

Belangrijkste acties

De belangrijkste acties zijn:

  • Breng risico's in kaart. Ken uw werkprocessen. Meet blootstelling, meet psychische of fysieke belasting.
  • Investeer in verbetering van de arbeidsomstandigheden en concrete arbomaatregelen.
  • Investeer in arbozorg. In verzuimbegeleiding maar vooral aan het voorkomen van uitval. Preventie loont.
  • Investeer in de veiligheidscultuur, waarin gezond en veilig werken vanzelfsprekend is. Praat met elkaar over gezondheid en veiligheid op het werk.
  • Zorg voor professionele arbo-kerndeskundigen. Zorg dat zij de juiste positie hebben.
  • Betrek werknemersvertegenwoordigers actief bij het arbobeleid. Laat werknemers meedenken over mogelijke oplossingen.
  • Praat als werknemersvertegenwoordigers regelmatig met de preventiemedewerker en de bedrijfsarts over gezonde werkomstandigheden.
  • Investeer in kennis over gevaren, risico's en effectieve maatregelen in de bedrijfstak. Dit komt ten goede aan de gezondheid van álle werkenden in die bedrijfstak.

Zelfinspectie.nl

Neemt u de juiste maatregelen om ongezond werk te voorkomen? Met zelfinspectie.nl checkt u het eenvoudig zelf. De belangrijkste boosdoeners komen aan bod:

Gezond en veilig werken

Werken met gevaarlijke stoffen

Werkdruk en ongewenst gedrag